Главоболия и глоби за некоректен работодател след намеса на АРС

В средата на Април, след сигнал от наши членове за нередности и работодателски произвол във фирма „ЕМ КЪНСТРАКШЪН ЕНД СЪРВИСИС – ЕООД“ (бившата “Системни Комуникации ЕООД”), АРС предприе действия срещу некоректния работодател.  В резултат, бе извършена цялостна проверка от Инспекция по Труда. При проверката са били изискани писмени обяснения от опълномощени от мениджърите лица, както и проверка на ведомостите за заплата и банковите преводи. За установените нарушения са предприети административно наказателни и административно принудителни мерки.

20160609_141518

Въпреки това, при проверката, служителите на Инспекцията не са успели да регистрират основните нарушения за които ни беше сигнализирано, а именно принудителния извънреден труд и незаконните глоби налагани на работниците. Това се дължи отчасти на трудно доказуемия характер на нарушенията (особено когато работниците се страхуват за работните си места), на ловкостта на работодателите в тяхното прикриване, както и на анти-социалното българско законодателство, което поставя интересите на работодателя над тези на работника и ограничава силно неговите права като трудещ се. Пример е чл. 142 ал.4 от Кодекса на Труда, според който продължителността на работното време може да бъде до 12 часа, а работната седмица – 56 часа. За справка, във Франция, работната седмица не може да надвишава 35 часа.

Предвид гореописаните обстоятелства, стъпвайки на нашите наблюдения и личен опит като работници, сблъсквали се с принудителен извънреден труд и произволни глоби налагани от шефовете, ние, работниците от Автономен Работнически Синдикат обявяваме началото на кампания срещу незаплатения извънреден труд.

Очаквайте подробности около кампанията в идните дни. 

Екип АРС

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *