Нови правила за командированите работници

Важно! До всички членове на АРС, които работят като временно командировани в чужбина. Работниците, временно командировани в друга държава на Европейския съюз, вече трябва да получават еднакво заплащане за еднаква работа на едно и също място според новия проект, приет от Европейския парламент във вторник.  Според одобрения текст трудовото законодателството в държавата домакин трябва да важи за командированите работници. Разходите за път и настаняване трябва да бъдат поети от работодателя, а не да се удържат от заплатата на служителите. Работодателите също трябва да осигурят достойни условия за настаняване в съответствие с националното законодателство. Максималният период за командировка е 12 месеца, като тя може да бъде удължена с шест месеца. Работникът може да продължи да работи в държавата от ЕС, в която е командирован, но след този период работните условия ще съответстват на трудовото законодателство в държавата домакин. В случай на измамна командировка, т.нар. фирми – пощенски кутии, държавите членки трябва да съдействат за осигуряването на защита на командирования работник, поне съгласно условията от Директивата за командироването на работници.

Командирован работник е някой, изпратен от работодателя си да извърши дейност в друга държава от ЕС за определен период от време. През 2016 г. в ЕС е имало 2.3 млн. командировани работници, като техният брой е нараснал с близо 70 на сто от 2010 година. От всички командировани работници 45% са заети в строителството, 24% – в други отрасли на промишлеността, 29.4% – в услугите, а 1.5% – в селското стопанство и риболова. В страните от Западна Европа са изпратени 83 на сто от всички командировани служители. Най-много командировани работници има в Германия, Франция и Белгия (около половината от всички изпратени работници). Най-много работници се командироват от Полша, Германия и Словения. България изпраща значително повече командировани работници, отколкото посреща. Около половината от командированите българи отиват в Германия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *