Федерации и секции към Автономна работническа конфедерация – АРК

В настоящата статия разясняваме различните видове федерации, секции и форми на обединение, които са възможни в рамките на структурата на АРК. Като приложение ще откриете линкове към документите, свързани с откриването им.

Регионална федерация

Регионална секция се основава в определено населено място. За учредяването ѝ са необходими поне трима души. За препоръчване е те да са председател, секретар и касиер/зам.-секретар. Тези трима души се ползват от защита от уволнение на работното място.

Важно: За да важи защитата от уволнение, е необходимо съответните работници да са на трудов договор. Освен това имайте предвид, че често работодателите прибягват към съкращаване на позиции вместо към директно уволнение, за да заобиколят законовата защита. В такъв случай може да се води дело за дискриминация, но тези дела са дълги и изходът от тях – несигурен. Препоръчително е работниците на водещи позиции, чиито имена обикновено се налага да се обявят, да са на трудов договор и на позиция, която не може да бъде съкратена лесно.

Фирмена, регионална секция

Фирмените секции в АРК се учредяват винаги към регионална федерация. Това е само формалност и фирмената секция може да се включи и към географски отдалечена федерация.

Както споменахме вече, трима души са достатъчни за основаване и на регионална федерация. Тоест, ако имате поне трима ваши познати, роднини и приятели в населеното място, където се намирате, които също се интересуват от това да се включат в независим синдикат, те могат да учредят регионална федерация. Тогава вашата фирмена секция ще е към регионалната федерация в населеното място.

Членски внос

Във вътрешния правилник са написани правилата за членския внос. Към момента 20% от фирмените секции се отчисляват към регионалната секция. Регионалната отчислява 10% към централната. Процентите, които се отчисляват към националната каса, се използват за заплащане на месечен хонорар на адвокат и за поддържане на малък офис в София за повече представителност.
Нямаме хора на заплата към синдиката. Всички сме работници, които се ангажираме на доброволни начала и целим да подобрим цялостното положение на трудещите се в страната. Нямаме намерение и в бъдеще да назначаваме хора на заплати. Идеята е да сме синдикат на истински работещи, а не на бюрократи.

Учредяване на секция

Учредяването на секцията става чрез събрание и попълване на протокола. По закон не сте длъжни да информирате работодателя кой е част от синдиката. Разбира се, в определен момент трябва да се знае, че има такъв, както и кой е в ръководството, за да бъде той взиман под внимание.

В учредителния протокол има изречение, в което се казва, че секцията е валидна след напускане на нейните учредители на други синдикати. Причината да оставим това изречение е следната: В повечето случаи другите синдикати забраняват в уставите си да има двойно членство. Фактът, че някой е участвал в сформирането на синдикална секция преди да напусне другия синдикат може да се използва срещу вас в спорни ситуации. АРК сама по себе си не поставя ограничения и за нас двойното членство не е проблем.

Друг тип секции в рамките на АРК

В рамките на АРК могат да се сформират и друг тип секции – например браншови или на работници, които имат сходни интереси. Ръководните позиции в подобни сдружения не носят защита от уволнение и в този смисъл няма значение дали се заемат от хора на трудов договор или от друг тип работещи. Подобни групи имат по-скоро активистки характер и целят постигането на по-глобални реформи в определен бранш или в сферата на трудовото право като цяло.

Например в момента се сформира група на работещите, които не са на трудов договор. Те стартират инициатива за законодателни промени и допълнения в полза на трудещи се като тях. Също така има и секция на екскурзоводите, които защитават съответно интересите на трудещите се в тяхната сфера.

Документи:

  1. Протокол за учредяване.
  2. Молба за членство.
  3. Декларация за хората, които са в ръководството, че боравят конфиденциално с лични данни.
  4. Директивата за лични данни

След сформиране на секция от ръководството на синдиката до директора на организацията или фирмата могат да се изпратят подписани лично от председателя на АРК следните документи – Уведомително писмо, Удостоверение за легитимност на секцията и Копие от съдебно решение за регистрация на синдиката. Изпращането на тези документи се случва със съгласието и след съгласуване с членовете на съответната секция.

Съхранение на документи

Документите се съхраняват на местно ниво. На официалния имейл или до офиса се изпраща/донася копие от учредителния протокол.
Ако разполагате със свое синдикално помещение, е добре документите с GDPR регламента (регламент за съхранение на лични данни), които се отнасят до съхранението на личните данни, да са разпечатани и оставени на видимо място там. А тези от вас, които боравят с лични данни, тоест най-вече съхраняват молбите за членство и протокола от учредяване и други подобни документи с лични данни, трябва да се разпишат в декларацията от точка 4.