Франция

        Франция

        Обща информация:

        Площ: 551,670 кв. км.

        Жители: 64.7 млн. (вкл. отвъдморските департаменти)

        Официален език: френски

        Регистрация и установяване

        Българските граждани, пътуващи с цел туризъм, бизнес или краткосрочни командировки, не се нуждаят от входна виза за пребиваване във Франция за срок до 90 дни в рамките на период от 6 месеца. За пътуването е необходимо да притежават паспорт с валидност най-малко шест месеца към датата на влизане в страната. Отпаднало е условието за регистрация в петдневен срок след влизането им на френска територия. Идваш при твоите работодатели с които имаш договор или идваш на работа при френски работодатели, но чрез българска агенция.

        Търсене на работа

            От 01.01.2014 г. отпадна изискването за разрешение за работа за български граждани. Българските граждани имат свободен достъп до пазара на труда и могат пълноправно да се възползват от правото на труд във Франция, без да им е необходимо разрешение за работа.

            Самонаетите лица, които желаят да се установяват във Франция със своя бизнес следва да се регистрират в професионалния регистър и да плащат социални осигуровки. Полезни линкове: www.urssaf.fr.

Информация за работни места е налице на Интернет страницата на Службата за заетост :

http://www2.pole-emploi.fr.

    При собствен бизнес трябва да се регистрираш в Търговската камара /la Chambre de commerce/. След това минаваш нещо като изпит за лиценз за алкохол примерно. Ако отваряш ресторант минаваш стаж и чак тогава имаш право да отвориш ресторант.

www.urssaf france декларация, изчисляването и плащането на вноски. Ето какво пише за сайта: „Областния съвет има всички правомощия за управление, окръжните съвети и инструкции за ведомствени органи жалби-корт (Idira) упражняват своето действие, като се позовава на своите знания на местните ситуации. Тази организация осигурява последователна и отговорна работа с файлове, като се поддържа естествена връзка с местните условия.“

Тук можеш да регистрираш работник /ако си управител/

        Социална сигурност

        Социалното осигуряване се състои от няколко основни схеми:

        Генерална схема – за работещи и техните семейства;

        Селскостопанска схема – за фермери и селскостопански работници;

        Независима схема – за занаятчии, магазинери и упражняващите свободни професии;

        Специална схема – за военни и други.

            Схемата за осигуряване за безработица е насочена към всички. Брутният размер на обезщетението за безработица се равнява на по-високата от следните две суми: 57.4% от SJR (справка дневна работна заплата), или 40,4% от SJR + 11,04 € на ден.

Нова информация: Схемата за безработни е в зависимост от това , колко си печел до момента. Смята се на тази база.

            Вноските за социално осигуряване се разпределят между работодателя и работника. Вноските за професионална злополука и семейни надбавки се плащат от работодателя. Медицинските разходи се възстановяват по социално осигурителната схема на базата на проценти, уточнени при сключване на договора.

            Данъци

        Между правителствата на Република България и Френската република има подписана Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (1987г.).

            Данъците във Франция не се удържат от възнагражденията. Данъчното облагане се основава на принципа на декларирането на доходите от страна на работниците, които сами плащат данъците си на съответните данъчни служби. Работодателите не удържат и не плащат данъците.

Новото е че данъците от месец януари 2017г. ще ги плаща работодателя , не работника.

        Всяка година данъчната служба изпраща на всяко данъчно задължено семейство формуляр на декларация за доходите, в която се описват доходите от предходната година. Декларацията трябва да бъде попълнена и подадена в указания от данъчната служба срок. Съществува и възможност данъкът да се плаща на месечни вноски, като след това се прави изравняване на годишна база.

Нова информация: През Април се пише данъчна декларация, която може да се плати на три вноски    , но си проверявайте какво е положението, задължително!

        Начисляват се три вида ДДС – «нормално» начисление, което е 19,6 %, друго начисление върху определени продукти, определени със закон – 5,5% и индивидуално начисление от 2, 1%

ДДС нормално е 20 процента , 10 процента е за ресторантите/върху това което си поръчваш/,

            Живот

        Минималната работна заплата на час е 9.67 Евро или 1144 Евро минимална нетна заплата за месец. За информация ползвайте Интернет страницата на Министерството на труда: http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr

        Информация за наемане на квартира може да се намери във всекидневната преса, Интернет сайтове: http://www.immofrance.com/ , както и чрез ползване услугите на посреднически фирми. Някои общински администрации помагат за намирането на квартири. Договорът за наемане на жилище обикновено трае 3 години и може да бъде подновяван. Сумата, която се заплаща на посредническите фирми, обикновено е равна на едномесечен наем и се взема депозит, равен на двумесечен наем, който се връща след освобождаване на жилището.

Нова информация: За наем на апартамент или на къща се търси също в Интернет – louer appartement/maison примерно Париж.

Или www.leboncoin.fr

Предплаща се за един месец напред.

            Образование

        Децата могат да посещават държавни или частни детски градини от 2 до 6 годишна възраст. Началното училище е задължително от 6 годишна възраст. За по-подробна информация, относно записването на детето Ви в училище или детска градина, се обърнете към общинската администрация по местоживеене.

За яслите взимат бебета на шест месеца.

Има и nounou, които се водят като детегледачки. Има надомно и при тях. Те имат специално образование за гледане на деца.

        Средното образование във Франция започва на 14 годишна възраст и приключва на 18 годишна възраст, като тази система позволява на учениците да изберат в какъв профил да специализират за френска диплома. За записването на детето Ви, ще е необходимо да представите удостоверение за регистрация, издаден от общинската администрация и документ/удостоверение, че са му направени задължителните за тази възраст ваксини.

            Признаване на дипломи

        С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център във Франция можете да намерите на : http://www.ciep.fr/enic-naricfr/ .

  1. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: http://www.europass.cedefop.europa.eu.

        Интернет адреси

        http://www.travail-solidarite.gouv.fr/ – Министерство на труда, заетостта и здравето

        http://www2.pole-emploi.fr – Службата за заетост

        http://www.economie.gouv.fr/ – Министерство на икономиката, индустрията и заетостта

        http://www.impots.gouv.fr/ – Данъчна информация

        http://www.education.gouv.fr/ – Министерство на националното образование

        http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=France – ENIC – Франция

        http://www.amb-bulgarie.fr/ – Посолство на България във Франция

        http://www.ambafrance-bg.org/ – Посолство на Франция в България

Забележка: Тъй като брошурата е попълвана от доброволци живеещи във съответната страна и/или град, информацията в нея е проверена. Имайте предвид обаче, че някои от данните, като МРЗ и колективно договореното работно време подлежат на чести законодателни промени, така че не е лошо да направите проверка на тези данни, и да ни уведомите, ако има несходства, за да ги попълним.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *