Италия

Италия

 

Обща информация

 

Площ: 301 338 кв.км

 

Жители: 60,045 милиона

 

Официален език: италиански

 

 

Регистрация и установяване

 

За пребиваването до 3 месеца в Италия е необходимо да притежавате валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт. Би трябвало да се обърнете към териториалното поделение на полицията и да попълните декларация за влизане/пребиваване в Италия. В противен случай ще се счита, че пребивавате в страната повече от 3 месеца.

 

За период над 3 месеца е необходимо разрешение за пребиваване, за което трябва да се обърнете към местната полицейска служба (Anagrafe):http://questure.poliziadistato.it/ , като е необходимо да представите документи доказващи, че работите, учите или сте включен в професионално обучение. В случай че не попадате в горните три категории, трябва да докажете притежаване на достатъчно финансови средства за живот, както и медицинско осигуряване за престоя Ви в Италия.

 

Кандидатстване за разрешение за постоянно пребиваване в Италия може да направите, ако сте пребивавали постоянно повече от 5 години /преди изтичане на разрешението за временно пребиваване/. Съответният документ може да се подаде в пощенски офис (Uffici postali – http://www.poste.it/ ), офис в община или друг оторизиран офис.

 

Търсене на работа

 

Италия не прилага разрешителен период за работа на български граждани.  Достъпът до пазара на труда в Италия е свободен, включително и за работещите на свободна практика.

 

 

 

За да търсите работа е добре да се регистрирате в най-близкия Център за работа (Centroperl’impiego). На сайта www.upinet.it  могат да се намерят адресите на Центровете за работа в цялата страна. Работа може да се търси и чрез обяви в пресата –Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa; в интернет- http://www.jobonline.it/, http://www.job-net.it/ , както и чрез частни посреднически агенции – http://www.monster.it/, http://www.adecco.it.

 

Социална сигурност

 

Социално-осигурителната система в Италия Ви дава право на закрила при болест и инвалидност, старост, безработица, трудови злополуки и професионални заболявания и право на семейни добавки. Работодателят е задължен да регистрира работещите в социално-осигурителния институт. Осигуровките са за сметка, както на работодателя, така и на работника. Те се привеждат от работодателя, като той ги удържа от възнаграждението на работника. Застраховките срещу трудова злополука са за сметка само на работодателя. Самонаетите лица трябва сами да се регистрират и плащат осигуровките си. Те нямат право на помощи при безработица. Обезщетенията при безработица за първите 6 месеца е 60 %, за седмия и осмия месец 50% и 40 % за следващи месеци. Всички лица, легално пребиваващи в Италия, имат право на лечение при заболяване и майчинство от Италианската национална здравна система, като за целта трябва да се регистрират в местната здравна каса. Здравните застраховки се изплащат от Националния социално-осигурителен институт (www.inps.it). За повечето категории, сумата е равна на 50% от средната обща дневна работна заплата за първите двадесет дни на болест и 66,66% за следващите дни от същата болест или рецидив. Обикновено се заплаща от работодателя.

 

Данъци

 

Данъците в Италия са преки и непреки. Преки са данъците за собственост и доход. ДОД се удържа от възнаграждението на работещия и се привежда заедно с вноските за социално осигуряване в данъчните служби от работодателя. Самонаетите лица трябва да внaсят в течение на данъчната година предварителни плащания, като големината на предварителната вноска на данъка се измерва според приходите. Всички данъкоплатци имат индивидуален данъчен номер, който позволява незабавно проверяване на данъчното им състояние. Непреки данъци се плащат при прехвърляне на активи, сделки, консумация и други.

 

Данък доход варира в размер на 23% – 43 %. Данък добавена стойност в повечето случаи е 20%.

Можете да проверите как да погасите данъчните си задължения и да си възстановите надвнесените данъци, ако се обърнете към Dendax com. Всеки, който се интересува, може да се регистрира в сайта www.dendax.com и да провери, дали има надплатени данъци и колко от тях може да си възстанови. За възстановяване на данък общ доход от Италия, следва да имате формуляр CUD, който е последният платежен документ, издаван от работодателя и изпращан най-късно до 15 март на следващата година или най-много 12 дни след приключване на работа. Този документ показва размера на доходите и платените данъци за съответната година. За да проверите дали имате надвнесени данъци в Италия и каква част от тях може да си възстановите може да проверите в: http://euresbg.dendax.com/bg/registracia/danachno-vazstanoviavane-ot-italiya

 

За повече информация: www.dendax.com Tel.  +02/ 49 25 466

 

Жилище

 

В Италия е трудно да се намери евтино жилище, особено в големите градове и туристическите райони. Договорите за наем обикновено се сключват за период от 4 години. Ако имате разрешение за пребиваване, Вие сте защитени срещу изгонване при определени условия. Обикновено се иска предплащане в размер на 3 месечни наема, което се връща при изтичане на договора. Когато се купува жилище, сделката се регистрира в Нотариата до 20 дни и се плаща такса. При наемане или купуване, може да се консултирате с агенции за недвижими имоти, да потърсите обяви в пресата (в списания Ville e casali, The Informer – на английски) или в интернет: www.portaportese.it.

 

Образование

 

Посещението на детска градина (от 3 до 6 годишна възраст) се заплаща. Обучението в обществените училища е безплатно. Разходите за закупуване на учебници и работни материали в средното училище са за сметка на родителя на детето. Задължителното образование е от от 6 до 15 годишна възраст. Университетското образование е разделено на два учебни цикъла: тригодишен (бакалавърска степен) и магистърска степен. Повече информация може да намерите на: www.istruzione.it/

 

Признаване на дипломи

 

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

 

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Италия / Информационния център за академична мобилност и равностойност/ можете да намерите на : www.cimea.it или на email: cimea@fondazioneruit.it / info@cimea.it.
  2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.cedefop.europa.eu.

 

    Спешна медицинска помощ

 

Бърза помощ може да викне всеки, като за това не е нужно да е осигурен. Много хора предпочитат този вариант, дори и в не толкова спешни случаи. Пример: ако си счупите крака и извикате спешна помощ (тел. 112) ще Ви прегледат веднага, а ако отидете сам в болницата е възможно да останете много часове в чакалнята.

 

Ако имате работа в Италия, можете да си направите здравна карта за една година, след което тя може да бъде подновена.  С нея Вие имате право на личен лекар. Той може да Ви даде направление за всичко. Стойността на един преглед е най-малко 18 евро при специалист. Този тип лекарска помощ се нарича тикет ( ticket). Здраваната карта и личният лекар осигуряват много безплатни лекарства.

 

Интернет адреси

 

 

http://www.governo.it   – Правителство

 

http://www.welfare.it/ – Служба по труда

 

http://www.lavoro.gov.it  – Министерство на труда

 

http://www.agenziaentrate.it – Данъци

http://www.inps.it – Социална сигурност

 

http://www.salute.gov.it   – Здравеопазване

 

http://www.istruzione.it ,  http://www.miur.it – Образование

http://www.cimea.it   – Признаване на дипломи

 

http://www.poliziadistato.it – Полиция

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *