Норвегия

Норвегия

 

 

Обща информация

 

 

 

Площ: 324 219 кв.kм.

 

Население: 4,6 млн. души

 

Езици: норвежки

 

 

 

Регистрация и установяване

 

 

 

Всеки гражданин на европейска страна може да замине за Норвегия и да пребивава там до три месеца без да е необходимо разрешение за пребиваване.  За повече от 3 месеца трябва да имате основание за пребиваване и трябва да се регистрирате в полицията. Регистрирайте се първо по електронен път онлайн чрез сайта на Дирекцията по имиграция. Тогава се свържете с местното полицейско управление, за да Ви издадат удостоверение за регистрация най-късно до 3 месеца. Представете паспорт или валидна лична карта и трудов договор или потвърждение на заетостта от Вашия работодател, ако планирате да работите.

 

Ако ще работите за норвежки работодател, ще трябва да плащате данък в Норвегия. Свържете се с данъчната служба по местоживеене, за да кандидатствате за данъчна карта.

 

В някои райони на Норвегия може да се регистрирате и да кандидатствате за D номер или национален осигурителен номер и данъчна карта в Център за обслужване на чуждестранни работници.

 

Има изискване след като сте били в страната в продължение на три месеца, да напуснете Норвегия или да кандидатствате за разрешение за пребиваване, ако отговаряте на условията за даване на такова. Няма изискване относно дължината на периода, през който трябва да бъдете извън Норвегия. Можете да влезете отново в Норвегия, когато желаете и да пребивавате в страната нови три месеца.

 

Издаването на разрешение за заселване дава право на пребиваване в Норвегия за неограничено време. Едно от условията за получаване на такова разрешение е лицето да е пребивавало в страната с разрешение за пребиваване през трите предходни години.

 

Повече информация можете да получите от Норвежка дирекция за имиграция (UDI) Postboks 8108 Dep. N-0032 Oslo Офис адрес: Hausmannsgate 21 Телефон: (+47) 23 35 15 00 Факс: (+47) 23 35 15 15  или чрез интернет: www.udi.no;  имейл: udi@udi.no

 

 

 

Търсене на работа

 

 

 

Норвегия не прилага никакви ограничения за достъп до нейния трудов пазар за граждани на България.

 

В Норвегия повечето работни места се обявяват в Интернет на следните адреси: www.nav.no или www.eures.europa.eu

 

Имате право да се регистрирате в териториалните поделения на норвежката служба за заетост /NAV/. Можете да се регистрирате и в частни трудови борси. За да ги откриете, посетете gulesider.no (търсете „vikarbyr?”).

 

Повечето норвежки работодатели изискват добро владеене на един скандинавски език или поне на английски език.

 

Ако работите за норвежки работодател в Норвегия, имате правото да получавате същата заплата и да работите при същите условия, както норвежците. За повече информация относно вашите трудови права вижте http://www.arbeidstilsynet.no, тел. (+47) 815 48 222.

 

 

 

Социална сигурност

 

 

 

От всички живеещи в Норвегия се изисква да бъдат членове на Националната осигурителна система. Ако сте член, като работещ, без да сте гражданин/жител, членството ви ще продължи до един месец след напускане на работа, ако продължавате да живеете в Норвегия. Наемането Ви на работа в Норвегия дава право на Вас и на вашето семейство на същите права като на норвежките граждани.

 

Хора, които се преместват в Норвегия и имат разрешение за пребиваване, се третират като жители/граждани на Норвегия по отношение на социалното осигуряване, ако ще останат в страната за 1 година или повече. Социалните осигуровки покриват: временна нетрудоспособност, безработица, детски добавки, отпуск по майчинство, пенсия за прослужено време и инвалидна пенсия.

 

Осигурителните вноски ще бъдат удържани от вашата заплата заедно с данъка. По-подробна информация можете да научите от брошура озаглавена “National Insurance Contributions and Premiums”, която можете да намерите в Националния осигурителен офис.

 

 

 

Данъци

 

 

 

През 1989г. между България и Норвегия е подписана Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата.

 

Задължение на работодателя е да удържа данъците преди изплащане на заплата. След като си намерите работа в Норвегия, трябва да подадете молба за издаване на данъчна карта в местната данъчна служба. В картата се определя какъв процент от доходите ви трябва да бъдат удържани от работодателя. Ако започнете работа без данъчна карта,  работодателят е задължен да удържи 50% данъци. Надплатените данъци се връщат, а платените в по-малък размер се плащат през пролетта или есента на следващата година.

 

За въпроси, свързани с данъчната политика, се свържете с най-близкото подразделение на данъчната администрация или с Центъра за обслужване на чуждестранни работници в Осло. Посетете skatteetaten.no. Тел. 800 80 000 или +47 22 07 70 00 за избиране от чужбина.

 

 

 

Живот

 

 

 

Повечето хора в Норвегия притежават собствени жилища, затова пазарът за наемане на квартири може да е ограничен. При закупуване на жилище цената за квадратен метър може да бъде над NOK 30.000. При наемане на жилище се сключва договор и обикновено се плаща депозит. Голяма част от агенциите само продават жилища, но някои от тях се занимават и с отдаване под наем. Агенции може да се намерят в „Жълтия справочник” /Yellow pages/ в “Eiendomsmeglere”. Можете да се обърнете към Tenant’s Organisation в Осло, която защитава интересите на наемателите, оказвайки услуги и при сключване на договорите. Информация можете да намерите и в интернет: www.finn.no; www.bolignorge.no; www.zett.no.

 

 

 

 

 

Жилището все още е най-големият разход на домакинствата, следван от транспорта. Разходите за развлечения и култура се определят като трети по големина, докато разходите за храна са на четвърто място.

 

Системата на здравното обслужване предвижда избор на семеен лекар /GP/. Норвежката социално-осигурителна схема предвижда държавно здравно обслужване, финансирано от правителството и администрирано от всяка община. За повече информация: www.nav.no.

 

 

 

Образование

 

 

 

В Норвегия децата постъпват на училище на 6 годишна възраст. Задължителното и безплатно образование е 13 години – първите 7 години в основно училище, а следващите 6 години – до „висша” степен на средно образование.

 

Ако пребивавате в Норвегия с цел следване във висше учебно заведение, следва да подадете молба за пребиваване като студент. На студентите е разрешено да работят на половин работен ден (максимум 20 часа на седмица) и на пълен работен ден през ваканциите.

 

 

 

Признаване на дипломи

 

 

 

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

 

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Норвегия / Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), P.O. Box 1708 Vika, 0121 Oslo, Norway/, можете да намерите на:  http://www.nokut.no/

 

  1. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: http://www.europass.cedefop.europa.eu

 

 

 

Интернет адреси:

 

 

 

www.nav.no – Службата по труда и благосъстоянието отговаря на въпроси, касаещи търсенето на работа в Норвегия, както и на въпроси касаещи социалното осигуряване.

 

www.skatteetaten.no – Норвежка данъчна служба

 

www.arbeidstilsynet.no – Инспекция по труда

 

http://www.politi.no  – полицейските управления в Норвегия.

 

https://www.regjeringen.no/en/dep/hod/id421/ – Министерство на здравеопазването

 

https://www.regjeringen.no/en/dep/kd/id586/– Министерство на образованието и изследванията

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *