Румъния

Румъния

 

 

 

 

 

Обща информация:

 

Площ: 238,391 кв. км

 

Жители: 19 940000

 

Официален език: румънски

 

 

 

Регистрация и установяване

 

Българските граждани, както и всички граждани на ЕС се възползват от принципа на свободното придвижване в рамките на ЕС. Те могат да влязат и пребивават до 3 месеца в Румъния с валиден документ за самоличност /лична карта или паспорт/.

 

Членове на техните семейства, които не са гражданина ЕС/ЕИП/Швейцария могат да влязат в Румъния с валиден паспорт и поставена входна виза. Изключение от процедурата за получаване на виза са членовете на семействата, които не са граждани на ЕС в случаите на едновременно изпълнение на две условия: 1. при придружаване или присъединяване към гражданин на ЕС/ЕИП/Швейцария, който има право на пребиваване в Румъния и 2. при притежаване на валиден документ за пребиваване в друга страна членка като член от семейство на гражданин на ЕС/ЕИП, когото придружава или към когото се присъединява в Румъния.

 

По изключение, при търсене на работа, гражданите на ЕС/ЕИП/Швейцария могат да влязат и пребивават в Румъния с представяне на валиден документ за самоличност /лична карта или паспорт/ до 6 месеца.

 

Гражданите на ЕС/ЕИП/Швейцария, които желаят да пребивават в Румъния за срок повече от 3 месеца, трябва да получат регистрационен сертификат от териториалното поделение на Главния инспекторат по имиграция. Право на престой, по-дълъг от 3 месеца им дава едно от следните обстоятелства: лицето е наето/самонаето; притежава медицинска осигуровка/застраховка и необходимите средства за издръжка за себе си и членовете на семейството; прието е за обучение в учебно заведение или за професионална квалификация и разполага с необходимите средства за издръжка; член е на семейство на европейски гражданин, отговарящ на горните условия или на румънски гражданин с постоянно местожителство в Румъния.

 

Членове на семействата, които не са граждани на ЕС/ЕИП/Швейцария имат право да пребивават повече от 3 месеца, ако придружават или се присъединяват гражданин на ЕС/ЕИП/Швейцария, отговарящи на горепосочените условия.

 

Граждани на ЕС/ЕИП/Швейцария или членове на техните семейства, които имат легален непрекъснат период на пребиваване в Румъния повече от 5 години, могат да кандидатстват за постоянно пребиваване и карта за постоянно пребиваване. Картата се издава от Главния инспекторат по имиграция след подаване на молба в първите три месеца от пристигането в Румъния.

 

 

 

Търсене на работа

 

Търсещите работа лица, граждани на на ЕС/ЕИП/Швейцария могат да се обърнат за информация, консултация и трудово посредничество към териториалните поделение на Националната агенция по заетостта (Agentia Nationala pentru Ocupare a Fortei de Munca (ANOFM)): http://www.anofm.ro/. Това са 41 окръжни служби и службата в Букурещ, както и 70 местни офиса в цялата страна. Услугите са безплатни.

 

Подробна информация за всички работни места, обявени от работодатели на територията на Румъния може да бъде намерена на интернет сайта на Националната агенция по заетостта.

 

Може да се свържете и с EURES съветник. В Румъния те са 45 на брой и работят в местните служби на Националната агенция по заетостта. Координатите им са публикувани на сайта на Агенцията http://www.eures.anofm.ro/.

 

Съществуват и редица частни посреднически агенции, ориентирани както към търсещи работа лица, така и към работодателите – http://www.manpower.ro/, http://www.trenkwalder.com/ro/.

 

Друг начин за намиране на работа в Румъния е чрез интернет сайтове http://www.ejobs.ro/, http://www.myjob.ro/ , http://www.bestjobs.ro/. Тук може да намерите свободно работно място, обявено от самия работодател и да публикувате ваше CV.

 

В националните, регионалните и местни вестници също може да намерите множество обяви http://www.ziare.ro/.

 

В определени ситуации е добра идея да се свържете директно с работодателя, особено ако кандидатствате за сезонна работа в провинцията.

 

Владеенето на румънски език ви дава големи предимства.

 

 

 

Социална сигурност

 

В Румъния работникът и работодателя правят вноски към бюджета на социалното осигуряване, здравноосигурителния фонд, фонд „Безработица” и държавния бюджет, както следва:

 

Вноски към бюджета на социалното осигуряване /за пенсии/

 

– Лични вноски за сметка на работника – 10,5 % от брутното месечно възнаграждение

 

– Вноски за сметка на работодателя – между 15,8 и 25,8% от общия фонд „Работна заплата” в зависимост от условията на труд

 

Вноски към фонд „Безработица”

 

– Лични вноски за сметка на работника – 0,5 % от брутното месечно възнаграждение

 

– Вноски за сметка на работодателя – 0,5 % от общия фонд „Работна заплата”

 

– Лична вноска, дължима от самонаето лице на база на договор за осигуряване срещу безработица – 1%

 

Вноски към Гаранционния фонд за изплащане на изискуеми заплати, дължими от работодателя – 0,25 %

 

Вноски към здравноосигурителната система

 

– Лични вноски на работника – 5,5% от брутното месечно възнаграждение

 

– Вноски за сметка на работодателя – 5,2% от общия фонд „Работна заплата”.

 

 

 

Данъци

 

Данъци се заплащат за доходи, получени от дейности, осъществени на територията на Република Румъния.

 

Данъците се удържат от брутната заплата и обикновено се заплащат чрез работодателя. Ставката на данъка върху доходите от работна заплата е 16 %. Освен това, пенсиите над определена сума също се облагат с данък върху дохода.

 

Дължими са също така данък върху недвижимата собственост, МПС и др.

 

Всяка година правителството на Румъния определя задължителна минимална работна заплата. От 01.07.2015 г. минималната работна заплата е определена на 1050 RON /около 237 евро/ за пълно работно време.

 

Стандартният размер на ДДС е 24 %, като съществуват и намалени ставки /9 % за храни и безалкохолни напитки; лекарства и протези, вестници, книги, хотелски нощувки, достъп до културни обекти и събития/.

 

Съществуват дейности, освободени от плащане на ДДС.

 

 

 

Живот

 

За да избегнете възможни усложнения е препоръчително да знаете къде ще живеете в Румъния още преди да тръгнете за страната. Съществуват много възможности в зависимост от вашите средства и предпочитания.

 

Ако желаете да наемете апартамент за времето на вашия престой, може да разгледате съответните рубрики на вестниците. Също така може да се свържете с агенция за недвижими имоти или да потърсите оферта за наем или покупко-продажва на имот в интернет http://www.imobiliare.ro/. Цените варират в зависимост на големината на наемания имот, месторазположението и др. Договорът за наем трябва да е в писмена форма и този документ е официален. Битовите сметки обикновено се плащат отделно.

 

В Букурещ, големите градове и курортните центрове, цените на имотите са по-високи в сравнение с останалата част от страната. При покупко-продажба документите трябва да имат нотариална заверка.

 

 

 

 

 

Образование

 

До степен „висше образование” националната образователна система на Румъния включва 5 нива:

 

  1.       Предучилищно, обхваща деца на възраст 0-5 години

 

  1.       Начално, включва подготвителната година и І-ІV клас

 

  1.       Основно и средно, включващо две нива

 

–               V-ІХ клас

 

–               Х-ХІІ/ХІІІ клас

 

  1.       Професионално обучение с продължителност от 6 месеца до 2 години

 

  1.       След средно образование

 

Средното образование се завършва с полагане на матура, която е задължително условие за прием във ВУЗ.

 

 

 

Висшето образование е организирано в 3 нива:

 

Бакалавър

 

Магистър

 

Доктор

 

 

 

Задължителното общо образование включва степените до средно и е с продължителност 11 години.

 

Държавната образователна система е безплатна. Обучението се провежда на румънски език. Допуска се и обучение на други езици.

 

Гражданите на ЕС/ЕИП и Швейцария имат свободен достъп до всяко ниво на образование по същите законови условия както румънските граждани.

 

 

 

Признаване на дипломи

 

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

 

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Румъния(Centrul National De Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED: можете да намерите на : http://www.cnred.edu.ro.

 

  1. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.cedefop.europa.eu.

 

 

 

Интернет адреси

 

http://igi.mai.gov.ro/– Румънски имиграционен офис

 

https://www.politiaromana.ro/ – Полиция

 

http://www.mai.gov.ro – Министерство на вътрешните работи и административната реформа

 

http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/ – Главна дирекция по паспортите към Министерството на вътрешните работи и административната реформа

 

http://www.mmuncii.ro – Министерство на труда, семейството и равните възможности

 

http://www.mfinante.ro/ – Министерство на финансите

 

http://www.cnas.ro/ – Национална здравно-осигурителна каса

 

http://www.edu.ro/ – Министерство на образованието, науката и младежта

 

http://www.unibuc.ro/ – Букурещки университет

 

http://www.ase.edu.ro/ – Академия по икономически науки – Букурещ

 

http://www.ubbcluj.ro/ – Университет “Бабеш-Боляй” – Клуж-Напока

 

http://www.upt.ro/ – Университет “Политехника” – Тимишоара

 

 

 

Посолство на Република България в Букурещ, Румъния

Адрес: Bucuresti, sector 1, str. Rabat  nr. 5

Тел.: +40 21 230 21 50; +40 21 230 21 59

Факс: +40 21 230 7654

Дежурни телефони в извънработно време: +40 21 230 21 50; +40 21 230 21 59

Работно време: По – Пт,  09.00 – 17.00 ч.

Консулска служба

Адрес: Bucuresti, sector 2, str. Vasile Lascar  nr. 32

Тел.: +40 21 318 79 78

Факс: +40 21 318 79 79

Работно време: По – Пт, 09.00 – 17.00 ч.; Визи: 10.00 – 12.00 ч.; Легализации: 14.00 – 16.00 ч.

Е-mail: Embassy.Bucharest@mfa.bg

Website: www.mfa.bg/embassies/romania

 

 

 

Посолство на Румъния в София

Адрес: 1111 София, бул. “Михай Еминеску” № 4

Телефон: +359 2 971 28 58; +359 2 973 30 81

Факс: +359 2 973 34 12

Е-mail: ambsofro@vip.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *