Словакия

Словакия

 

Обща информация

Площ: 49,036 кв. км.

Жители: 5,404,784

Официален език: словашки

Регистрация и установяване

Не се изисква разрешение за пребиваване, а се издава удостоверение за адресна регистрация при срок на пребиваване от 3 месеца до 5 години. В този случай следва да се съобщи основанието за пребиваване. Заявлението се подава в Имиграционния отдел на местния полицейски офис. Всички формалности отпадат при пребиваване за период над 5 години, защото тогава при желание може да се получи разрешение за постоянно пребиваване в Словакия.

Търсене на работа

Словакия не прилага разрешителен режим за българските работници. Работа може да търсите в Словакия по различни начини:

– Ползвайки услугите, предоставяни от офисите на Службата по заетостта: http://www.upsvar.sk/ .

–  Посредством обяви за свободни работни места в интернет: http://www.profesia.sk/, http://www.ponuky.sk, http://www.praca.sk, http://www.jobpilot.sk/ , както и в печатните издания (вестници Pravda, Praca, SME, Trend).

Чрез интернет портала на EURES: http://ec.europa.eu/eures/ .

– Чрез използване посредничеството на частни агенции за подбор на персонал, чиито услуги се заплащат: http://www.lotty.sk, http://www.manpower.sk/, http://www.trenkwalder.com/sk/ .

– На регионални трудови борси и студентски дни на кариерата.

– На международни трудови борси, организирани от Службата по заетостта (UPSVAR) и мрежата EURES.

Социална сигурност

Социалните осигуровки се определят в зависимост от размера на брутното възнаграждение и се превеждат от работодателя директно в съответните институции. Те Ви дават право на закрила при болест, старост, инвалидност, безработица, трудова злополука. Работодателят е длъжен да Ви регистрира до 8 дни от започване на работа в избрана от Вас здравна каса. В Словакия съществуват 6 здравни каси, осъществяващи своята дейност на територията на цялата страна. Размерът на обезщетенията за болест се изчислява чрез използване на дневна база за оценка (DAB) или вероятна дневен база за оценка. Ползата е 25% от DAB или вероятната дневна база за оценка от първия до третия ден от временна неработоспособност и 55% от DAB или вероятна дневна база за оценка от четвъртия ден нататък.

Гражданите без доход имат право на подпомагане от държавата под формата на помощи за материални нужди, социални услуги, помощи за компенсиране на тежка инвалидност. За целта трябва да се подаде заявление (молба) в съответния офис на Министерството на труда, социалните грижи и семейството (UPSVAR). Държавата осигурява и семейни помощи при раждане на дете и други, които не зависят от внасяните социални осигуровки или доходите на получаващите ги лица. За целта също се подава молба в съответната социална служба. Обезщетение за безработица се изплаща за календарните дни на безработица и е в размер на 50% от дневната база за оценка (DAB).

Данъци

Ако сте работещ в Словакия, Вашият работодател ще удържа ДОД (19 % плосък данък) от заплатата Ви и ще го привежда месечно в местната данъчна служба. Ако Вашия доход е само от получаваната заплата, работодателят ще подаде годишна данъчна декларация. Ако сте постоянно пребиваващ или пребивавате над 183 дни в Словакия, Вашия ДОД ще се изчислява, както върху доходи в Словакия, така и върху доходи, придобити от източници в чужбина и Вие следва да подадете годишна данъчна декларация до Данъчната служба по местоживеене. Преди определяне на данъчната основа, от брутната работна заплата на служителя се приспада – 13,4% (удръжки за здраве, пенсиониране, болест, инвалидност и вноските за осигуряване срещу безработица). Данък добавена стойност в повечето случаи е 20%

 

Живот

Цените на жилищата и размерът на наемите зависят от типа на жилището (самостоятелна къща, нов апартамент и т.н.), местоположението и естествено от квадратурата. Най-скъпи са жилищата в Братислава, а най-евтини в малките селища. При покупка на жилище винаги се консултирайте с адвокат или използвайте услугите на агенция за недвижими имоти, за да избегнете нежелани рискове. За да придобиете право на собственост върху закупено жилище, това трябва задължително да бъде отразено в регистър (LandRegister). Обяви за жилища може да намерите в регионалните вестници или в интернет: http://reality.sme.sk, http://www.inzeraty.sk/ .

Образование

Училищата и детските градини са държавни, частни и по вероизповедание. Посещението на обществени детски градини и предучилищни заведения е безплатно, но родителите трябва да плащат вноски за храна, материали за трудово обучение и други. Задължителното училищно образование е от 6 до 16 годишна възраст. Образованието в държавните училища е безплатно.

В момента в Словакия има 20 обществени, 10 частни и 3 държавни университета и колежа. Обучителните програми са организирани на три нива, които приключват със защита на дипломни работи или дисертации и полагане на държавен изпит. Първото ниво на следването е за бакалавър и продължава 3-4 години, второто ниво е –магистър на изкуството, науката, инженерството или доктор по медицина, и продължава 4-6 години /вкл. бакалавърската степен/. Третото ниво е докторска степен, която продължава още 3-4 години.

Признаване на дипломи

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Словакия / Stredisko na uzn?vanie dokladov o vzdelan?, Ministerstvo ?kolstva Slovenskej republiky , Stromov? 1, 813 30 Bratislava 1, SR/ можете да намерите на : http://www.minedu.sk/SUDV/sudv.htm
  2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.sedefop.europa.eu.

Интернет адреси

http://www.government.gov.sk  – Правителство

http://www.upsvar.sk/ – Служба по заетостта

http://www.employment.gov.sk/ – Министерство на труда

http://www.drsr.sk/ – Данъци

http://www.socpoist.sk  – Социална сигурност

http://www.minedu.sk/ – Образование

http://www.minedu.sk/index.php?lang=en&rootId=19 – Признаване на дипломи

http://www.mfa.bg/bratislava/ – Посолство на България в Словакия

http://www.sofia.mfa.sk/ – Посолство на Словакия в България

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *