Словения

Словения

 

Обща информация

Площ: 20 273   кв. км.

Жители: 2 049 261

Езици: словенски (в общините с италианско и унгарско малцинство, като втори официален език се ползва италиански и унгарски език)

Регистрация и установяване

За пребиваване до три месеца в Словения българските граждани не се нуждаят от разрешение за пребиваване, а само валидна лична карта. За пребиваване от три месеца до пет години се изисква да се обяви основание за пребиваване и при поискване да се докажат достатъчно средства за издръжка. За този период се издава удостоверение за актуална адресна регистрация от Дирекция по миграцията на Министерство но вътрешните работи. След изтичането на периода от пет години пребиваване, което да не е прекъсвано неоснователно за по-дълъг период от време, българските граждани могат при желание да получат постоянно пребиваване. Повече информация може да намерите на интернет адрес:   http://e-uprava.gov.si

Търсене на работа

Българските граждани могат да започнат работа в Словения без разрешения за работа. Работа може да се търси по различни начини:

– чрез бюрата по труда, където може да се регистрирате и да ползвате предлаганите от тях услуги. Обявите за работните места са изложени както на информационните табла, така и на интернет адреса на службата по заетостта – http://www.ess.gov.si/;

– обяви в пресата – вестници Delo–delova borza dela, Dnevnik, Ve?er, Primorske novice, Gorenjski glas;

обяви в интернет http://www.learn4good.com/jobs/language/english/list/country/slovenia/, http://si.tiptopjob.com/, http://www.academicjobseu.com/

чрез лицензирани посреднически организации;

чрез EURES интернет сайта – http://ec.europa.eu/eures.

Социална сигурност

Социално – осигурителната система в Словения се базира на осигуровките, плащани от работниците и самонаетите лица. Когато започнете работа, работодателят трябва да ви регистрира в социално – осигурителната система до 8 дни от датата на започване на работа. Самонаетите лица сами се регистрират, когато започнат самостоятелна дейност. Социалните осигуровки се плащат както от работодателя, така и от работещия, като се удържат от месечното му възнаграждение. Те осигуряват закрила при старост, болест, инвалидност, майчинство, безработица, трудова злополука и професионално заболяване. Здравните осигуровки са 2 вида– задължителна и доброволна. Всички работещи, самонаети лица и пенсионери са здравноосигурени. Доброволната здравна осигуровка ви дава допълнителни права – като например пълната стойност на здравните услуги, които частично се поемат от задължителното здравно осигуряване. Тя се прави в застрахователна компания. Повече информация може да намерите на интернет сайта на

Здравноосигурителния институт- http://www.zzzs.si и  на Института за пенсионни осигуровки и осигуровки при инвалидност- http://www.zpiz.si.

Данъци

Всички работещи и осигурени лица в Словения плащат ежемесечно ДОД, който се удържа от месечния доход по прогресивна скала – 16%, 27% и 41% в зависимост от данъчната основа. Те имат собствен данъчен номер. Освен ДОД се плащат и др. данъци – при продажби на имоти, наследство, върху собствеността, при печалба от хазартни игри, данък за превозни средства, ДДС (20%) и други. В края на годината се изчислява годишния данък на база на годишния доход и ако е необходимо се връщат или доплащат суми. Повече информация за данъците може да намерите на интернет сайта на Данъчната администрация – http://www.durs.gov.si/

Живот

В Словения, по данни от 2009 година, 20.8% от доходите на населението се изразходват за най- необходимите стоки, наеми, поддръжка на жилищата, електричество, вода, газ и др. услуги, следвани от разходите за транспорт и комуникации – около 20.7%.  На трето място са разходите за храна и безалкохолни напитки (16.5%). Около 11% от доходите си гражданите харчат за образование и здравни услуги, 10.2% за почивка, възстановяване и култура, а 8.9% се изразходват за облекла и обувки.

Повечето имоти в Словения, около 82%, са частна собственост. Когато търсите жилище, вие трябва да се обърнете към частни посреднически агенции. Може да погледнете обявите в пресата и интернет (http://www.villarenters.com/, http://www.realestate-slovenia.info/, http://www.estate.si/). При наемане на жилище, вие трябва да подпишете договор със собственика, който договор трябва да бъде нотариално заверен. В договора за наем трябва ясно да бъде формулирано дали той е за определен или неопределен период от време. Обикновено се плаща депозит в размер на 3 месечни наема. Цените на имотите и наемите зависят от размера, местоположението, обзавеждането, възрастта на жилището. Най-високи са цените в Любляна, Копер и Марибор.

Образование

Словенската образователна система се финансира почти цялостно от държавния бюджет. Малък процент от средствата се осигуряват от общините. Държавата финансира държавните и лицензираните частни училища. Основното образование е задължително, безплатно и продължава 9 години. Децата, навършили 6 години, могат да започнат училище. Средното образование продължава 5 години.Университетите в Словения са четири. Във всички е въведена кредитна система на обучение.

Признаване на дипломи

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Словения можете да намерите на : http://www.arhiv.mvzt.gov.si/en/areas_of_work/.

Education Recognition Unit

Kotnikova 38,1000 LJUBLJANA

Tel.: (01) 478 47 45 (if calling from abroad: 00 386 1 478 47 45)

Fax.: (01) 478 47 24 (if calling from abroad: 00 386 1 478 47 24)

E-mail: naric.mvzt@gov.si

  1. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.sedefop.europa.eu.

Интернет адреси

http://www.gov.si/ – Правителство

http://www.ess.gov.si/ – Служба по заетостта

http://www.mddsz.gov.si/ – Министерство на труда

http://www.durs.gov.si/ – Министерство на финансите

http://www.zpiz.si/, www.zzzs.si/ – Социална сигурност

http://www.mvzt.gov.si/– Образование

http://www.mvzt.gov.si/en/areas_of_work/ – Признаване на дипломи

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *