Швейцария

Швейцария

 

 

Обща информация:

 

Площ: 41 288 кв.км.

Жители: 7,6 млн. души

 

 

Езици: Немски, Френски, Италиански, Ретроромански

 

 

 

 

 

Регистрация и установяване

 

Спогодбата за взаимно премахване на изискването за виза (подписана на 30.10.2003 г., влязла в сила на 29.11.2003 г.) предвижда гражданите на всяка от двете страни, притежатели на валиден  паспорт, да влизат и излизат без виза на/от територията на другата договаряща страна и да пребивават там до 90 дни в рамките на 6 месеца.

 

В рамките на 14 дни от пристигането си в Швейцария чуждите граждани трябва да се регистрират в съответната община. Общината ще придвижи документите им до съответните кантонни /окръжни/ власти, когато трябва да се издаде разрешение за пребиваване. Списъкът с документите, които трябва да представите и други изисквания, можете да намерите на:  www.bfm.admin.ch

 

Разрешенията за установяване са за краткосрочно пребиваване/Ausweis L/, за дългосрочно пребиваване /Ausweis B/ и за постоянно пребиваване / Ausweis С/.

 

 

 

На 31 май 2016 г. завърши преходния период от седем години за български и румънски граждани, определен в Протокол II II  на Споразумението за свободно движение на хора между ЕС и Конфедерация Швейцария, който бе в сила от 1 юни 2009 г. С него бяха установени ограничения за достъпа до пазара на труда (ограничен брой разрешения – контингенти, предимство за местната работна сила и проверка на условията на заплащане и на пазара на труда).

 

С решението на Бундесрата за изменение на Наредбата за свободно движение на хора от 13 април 2016 г. и съгласно информацията, получена в Посолството на Република България в Берн от Държавния секретариат по миграция настъпват следните изменения:

 

  1.             Какво се променя от 1 юни 2016 г.?

 

Гражданите на България и Румъния от тази дата за първи път  се възползват от пълната свобода на движение. Те стават равнопоставени на гражданите на останалите 25 държави-членки на ЕС (ЕС-25, без Хърватия) и държавите от  Европейската асоциация за свободна търговия (ЕFTA). Българските и румънските граждани, които изпълняват условията за доказване на правото на заселване, могат да се установяват в Швейцария и да започнат работа без предварителна проверка на условията на пазара на труда.

 

 

 

Процедура на регистрация:

 

  •             Краткосрочна начална заетост в Швейцария (трудова дейност до максимум три месеца). Електронната регистрация (он лайн) за краткосрочна начална заетост от до максимум три месеца при швейцарски работодател е отворена от 19-та календарна седмица (т.е. от 9 май 2016 г.).

 

  •             За предоставящите услуги (самостоятелно заети лица или командировани работници) в областите на четирите специални сектора на услугите: (основни и спомагателни строителни дейности, градинарство и изграждане на  ландшафт, дейности в  областта на почистването, както и охранителни дейности и дейности по сигурността) вече не е необходимо разрешение за пребиваване до 90 работни дни в една календарна година. Съществува обаче задължение за електронна регистрация от първия работен ден. Тя трябва да се извърши най-късно осем дни преди началото на заетостта. Затова електронната регистрация ще бъде на разположение от 19-та календарна седмица за предоставящите услуги лица от България и Румъния (ЕС-2), които ще започнат заетост от 1 юни 2016 г.

 

 

 

Започване на работа (за период, по-дълъг от три месеца):

 

От 1 юни 2016 г. гражданите на България и Румъния (ЕС-2), които упражняват заетост в Швейцария не подлежат на контингенти (определен брой разрешителни за пребиваване). Гражданите на тези държави  носят сами отговорността, да извършат адресната си регистрация в общината по местоживеене и  предприемат необходимите стъпки, за да получат съответното разрешение за пребиваване. Според продължителността на трудовото отношение се издава краткосрочно  разрешение за пребиваване L EU/EFTA или разрешение за пребиваване B EU/EFTA. Необходимите затова документи трябва да се подават в кантоналната служба по компетентност.

 

 

 

 

Уверение за получаване на разрешение за пребиваване:

 

 

Предварително уверение за получаване на разрешение за пребиваване може да бъде издадено вече само в следните случаи:

 

  •             При краткосрочна заетост между три и четири месеца;
  •             При така наречените 120-дневни разрешения;
  •             За предоставяне на услуги, чиято продължителност превишава четири месеца или 120 дни и при които самостоятелно заетите лица или командированите работници могат да докажат, че ежедневно се завръщат на местоживеенето си в чужбина (не се изисква наименованието на местоживеенето в Швейцария),.

 

 

 

Самостоятелна заетост:

 

Гражданите на България и Румъния, които са се установили в Швейцария и упражняват самостоятелна заетост, запазват разрешението си за работа EU/EFTA при промяна – преминаване към несамостоятелна заетост.

 

 

 

Погранични работници:

 

Отпадат граничните зони за самостоятелно и несамостоятелно заети лица – погранични работници от България и Румъния. Валидната продължителност на разрешението за работа за пограничен работник G EU/EFTA е в зависимост от статуса  на  заетото лице в Швейцария. Промяната на местонахождението  следва да бъде регистрирана в кантоналната служба по компетентност, за да притежават службите адрес за контакт. Седмичното пребиваване в Швейцария е възможно.

 

 

 

До отпадане на ограниченията за достъп до пазара на труда кантоналните служби по компетентност са задължени да прилагат по-нататък понастоящем действащите разпоредби за работниците от България и Румъния.

 

  1.             Какво остана непроменено на 1 юни 2016 г.?

 

Регистрацията за предоставящите услуги лица в „общите“ браншове:

 

Действащите понастоящем разпоредби за регистрация в рамките на процедурата за регистрация за предоставящите услуги лица до 90 дни в календарна година продължават да са валидни за общите браншове. Дейността се регистрира задължително, ако продължава общо повече от 8 дни в една календарна година.

 

 

 

Самостоятелна заетост:

 

Настоящите вече либерализирана разпоредба за самонаети лица от гражданите на ДЧ (ЕС-27) (без Хърватия) с местоживеене и юридическо седалище на предприемаческата дейност в Швейцария остава непроменена.

 

 

 

Преместване  на членовете на семейството, пенсионери, студенти и други незаети лица:

 

Прилаганите понастоящем разпоредби за тези категории лица остават непроменени.

 

 

 

Възможно въвеждане на предпазната клауза:

 

Съгласно Член 10, ал. 4с от Спогодбата за свободно движение на хора (FZA), за Швейцария съществува възможността за въвеждане отново на контингенти (определен брой разрешения), ако имиграцията от България и Румъния би превишила определен праг (т.н. предпазна клауза).

 

Институциите ще бъдат своевременно информирани, в случай че  бъдат изпълнени условията за активиране на предпазната клауза.

 

 

 

Прилагане на новите конституционни разпоредби след приемане на инициативата за масова имиграция:

 

Бундесратът ще наблюдава ситуацията с имиграцията внимателно и ще съобрази прилагането на новите конституционни разпоредби на Чл. 121 а от Конституцията на Швейцария, съгласно който имиграцията се управлява съобразно общите икономически интереси на страната. Тази нова система за имиграция ще бъде приложена в определено време и за гражданите на България и Румъния.

 

 

 

 

 

 

 

Търсене на работа

 

За да работят в Швейцария българските граждани трябва да получат разрешение за работа. За получаването на разрешението е необходимо представянето на заявление от работодател в Швейцария, който трябва да докаже, че не е намерил местен работник . Броят на разрешенията за работа също е ограничен с квоти.

 

Между България и Швейцария има спогодба за стажанти – български граждани до 35 годишна възраст, постъпващи на работа по изучена от тях професия за ограничен период от време максимум 18 месеца с оглед усъвършенстване на професионалната и езиковата подготовка.

 

Работни места можете да търсите на интернет страницата на обществените служби за заетост: www.treffpunkt-arbeit.ch , в приложенията на ежедневниците / www.zeitung.ch  или  www.onlinenewspapers.com / или на on-line трудовите борси като: www.monster.ch , www.jobs.ch , www.gastro-express.ch

 

 

 

 

 

Социална сигурност

 

Социалните осигуровки включват: осигуряване за болест, професионално заболяване, злополука, старост, смърт и   инвалидност, безработица, временна нетрудоспособност. Тези осигуровки се удържат от брутното възнаграждение. Здравната осигуровка е задължителна, но е индивидуална, т.е. внася се от лицата и не зависи от възнаграждението. Размерът й варира в зависимост от осигурителната компания, местоживеенето и избрания вид осигуровка.

 

Амбулаторната медицинска грижа се осъществява предимно от лекари на частна практика и амбулаторни отдели в държавни болници или частни клиники.

 

Стоматологичната грижа се осигурява предимно от частни стоматолози и от държавни стоматологични клиники, но не се покрива от здравните осигуровки. Допълнителна информация за здравното осигуряване в Швейцария

 

http://www.bag.admin.ch/faq/index.html?lang=en&themen_id=7&faqAnfrage=ja

 

http://www.bag.admin.ch/index.html?lang=en

 

Всички лица, упражняващи трудова дейност в Швейцария, които още не са достигнали възрастта за пенсиониране се изисква да имат застраховка за безработица. Вноските за осигуровка за безработица се изплащат половината от заетите лица, а другата половина от страна на работодателите. Бенефициентът обикновено има право на 70 на сто от референтната заплата.

 

 

 

 

 

 

 

Данъци

 

Между България и Швейцария има подписана Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и   имуществото. В Швейцария доходите се облагат с данък от Конфедерацията /пряк федерален данък/ и от окръжните администрации и общините /кантонен и общински данъци/. Поради тази причина данъците в 26-те Швейцарски кантона са различни в зависимост данъчното им законодателство. По правило платецът на данъци трябва да попълни годишна данъчна декларация. Когато има попълнен такъв документ, по данъчната скала на база на приходите, се определя размерът на данъка за годината. На лица с временно и продължително пребиваване, данъкът се удържа месечно от заплатата.

 

Другият основен данък освен подоходния данък е ДДС /VAT/, който е 7.6%. Други данъци, наложени в Швейцария, включват данъка върху имуществото, данък върху превозните средства и  годишна такса за стикер за магистрала.

 

Информация за данъчната система: www.estv.admin.ch .

 

 

 

Живот

 

Швейцария е една от страните с най-висок стандарт в Европа след Норвегия и Исландия. Основните елементи на разходите в един бюджет е застраховането, като здравно осигуряване, инвалидност, безработица и частни застрахователни полици (20.8% от типичен бюджет на домакинствата през 2008 г.), настаняване и енергетиката (16.2%), данъци (11.7%) и храна и дрехи (10.8%).

 

Други повтарящи месечни разходи включват транспорт и гориво (8.2%), храна в  ресторант (6%), здравеопазването (5.4%) и комуникации (1.9%). През 2008 г. разполагаемият доход – сумата, която остава след задължителни удръжки (социални осигуровки, данъци, основни здравни осигуровки и т.н.) е в размер на 71% от средния брутен доход на домакинствата или 9103 CHF.

 

Със своето културно и природно разнообразие обаче, Швейцария е желана страна за живот и работа.

 

 

 

 

 

Образование

 

Ако детето Ви не говори езика, на който се говори в дадения окръг можете да го запишете в специален клас за интегриране, който ще му позволи да навакса преди да бъде включен в нормалната система.

 

Швейцария има предимно децентрализирана образователна система. Повечето решения за организацията на основните и средни училища се вземат на регионално ниво. Образователната система в Швейцария обхваща 4 нива на обучение: предучилищно, основно образование, средно I, средно II, трета степен на образование –висши училища и обучение за възрастни.

 

Съществуват държавни и частни училища. Държавните училища имат добра репутация  и са безплатни. Посещават ги 95% от децата.

 

Детските ясли и градини се финансират главно от общините. В зависимост от кантона децата имат право на една или 2 години обучение в детска градина преди започване на задължителното училище. Училище се започва на 6 години.

 

Задължителното училищно обучение е 8/9 години – до средно I.

 

Ще намерите полезна информация за образователната система на : www.educa.ch, а за обучението във висшите учебни заведения в web-страницата на Rectors’ Conference of the Swiss Universities CRUS: www.crus.ch , the Federal Commission for foreign student grants : www.snf.ch

 

 

 

Признаване на дипломи

 

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

 

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Швейцария можете да намерите на : www.crus.ch .

 

  1. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.sedefop.europa.eu.

 

 

 

Интернет адреси:

 

http://www.eda.admin.ch/eda/de/home.html – Министерство на външните работи

 

http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home.html – Министерство на правосъдието и полицията

 

http://www.bfm.admin.ch/index.php?id=656&L=1 – Федерална служба за миграциите

 

http://www.educa.ch/dyn/14.asp – Швейцарска образователна система

 

http://www.bbt.admin.ch – Федерален офис за професионално образование и технологии/за признаване на професионално образование/

www.bsv.admin.ch – Федерален социално осигурителен офис

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *