Професионална асоциация на ИТ специалистите

Телефон: 089/ 77 78 081
Имейл: avtonomna@gmail.com

Защо ИТ работниците имат нужда от синдикат можете да прочетете в този материал:
ЗАЩОТО СМЕ РАБОТНИЦИ

ИТ индустрията в България е твърде специфична, за да бъде разглеждана наравно с останалите сектори на икономиката. Секторът се характеризира с относително добро заплащане за българските стандарти и надпревара между работодателите за подобряване на условията на труд. ИТ работниците до голяма степен се радват на сигурността, че могат лесно да сменят работодателя, ако условията на работа и заплащането не ги устройва. Въпреки това, в много аспекти секторът споделя същите проблеми, като останалите. Често, относително доброто заплащане идва на цената на тежко претоварване и много часове незаплатен извънреден труд. Голям брой специалисти в ИТ сферата работят с фалшиви трудови договори, неосигурени спрямо реалната си заплата, договори на половин работен ден или граждански договори, като съответно не получават полагащите им се по закон социални придобивки и защита. Голям е и броя на специалистите работещи без какъвто и да било трудов договор. Докато много от компаниите погазват трудовите права на ИТ работниците, те въвеждат все по-интензивна корпоративна дисциплина свързана с контрол над почивките, видеонаблюдение и съмнителни етични норми. В същото време, в България не съществуват адекватни организации на специалистите в сектора, способни да действат както в защита на интересите на ИТ работниците, така и за разрешаване на специфичните за сектора проблеми. Затова, ИТ специалисти от различни градове и фирми в страната решихме да създадем Професионална Асоциация на ИТ Специалистите (ПАИС), чрез която да действаме активно за защита на нашите интереси на работното място и отвъд него.

Kлючовите функции на асоциацията са:

 • Мрежа за обмяна на вътрешна информация
  В рамките на организацията можем да си споделяме специфична информация относно условията ни на работа в различните компании, както и заплащането, което получаваме. Всички знаем, че компаниите стимулират конфиденциалността относно заплащането. В много компании никой не знае точно колко получават колегите му в собствената му компания, а още по-малко тези в други подобни компании. Тази конфиденциалност е насърчавана от компаниите с цел да се създаде атмосфера на нездравословна конкуренция и подозрителност между нас, като в същото време компанията притежава цялата информация и я използва за свои цели, като например подтискане на заплащането. Когато започнем да си споделяме нивата на заплащане, това ще ни помогне да добием по-добра представа за реалното заплащане в нашата компания и в компаниите извършващи подобна дейност в нашия регион. Така ще знаем дали не сме “прецакани” в нашата компания или отдел. Същото важи и за условията на работа във фирмата и часовете труд, които даваме. Тази информация ще ни е изключително полезна и при смяна на работното място за да избегнем ходенето на досадни интервюта, на които не бихме отишли изобщо, ако знаем предварително какво заплащане ще ни се предложи.
 • Подобряване на условията на работа
  Освен защита на правата и интересите на своите членове, Асоциацията си поставя като непосредствена цел да търси перспективи за справяне със задочни проблеми, с които всички се сблъскваме на работните си места, като неадекватно разпределение и срокове за изпълнение на задачите, нерегламентирано и незаплатено увеличаване на работното време, фалшиви или липсващи трудови договори и корпоративна дисциплина.
  На индивидуално ниво, асоциацията може да съдейства на всеки един специалист членуващ в нея, да защитава правата си на работното място осигурявайки му нужната експертиза, както и организационна и юридическа помощ. Това е изключително полезно, защото ни помага да избегнем подписването на неизгодни за нас трудови договори, може да осуети въвеждането на досадни вътрешни разпоредби (като например непрестанното видеонаблюдение в някои офиси или системите за контрол над почивките), помага ни да се преборим за максимално обезщетение при съкращение и т.н..
  На колективно ниво, професионалната организация на първо време може да ни служи за платформа, където да комуникираме и да споделяме своя опит свързан с проблемите на работното място с наши колеги от други фирми. Тези данни следва да бъдат анализирани и на базата на този анализ да се излезе с конкретни предложения под формата на разнообразни информационни материали, статии, семинари, пресконференции и други форми на обществена интервенция, които да направят тези проблеми по-видими, което е първата крачка към тяхното разрешаване. Освен това, анализирайки тези проблеми, ние можем заедно да изградим съответните стратегии за тяхното разрешаване както на ниво отделна фирма, така и за целия сектор.
 • Увеличение на заплатите
  Повечето от нас получават високо или поне задоволително заплащане за своя труд. Въпреки това, всички знаем, че реалността е твърде далеч от розовите сънища на медийните коментатори, особено за хората без сериозен стаж в сферата. В ИТ сектора в страната работят около 25 000 души. На фона на нарастващия интерес към професията, наблюдаваме стабилно намаление на ръста на нови работни места от 17% през 2014 до 8% през 2017. В сектора се наблюдава и засилен внос на чуждестранни работници, предимно от Украйна, Русия и Китай, като тази тенденция ще се увеличи след законодателните промени, които работодателските организации успяха да наложат в парламента през 2018г..
  Средната заплата в сектора е изчислена на 2900лв, но това не отразява реалността, тъй като в сметката са включени огромните заплати на мениджърите и други ръководни длъжности. В същото време тази статистика не отчита и разликите между градовете, като на сравнително добрите заплати в София няма аналог никъде в по-малките градове на страната. Повечето ИТ специалисти получават далеч по-малки възнаграждения.
  Но дори и тези от нас, които взимат над средното за сектора, изостават далеч зад европейските норми на заплащане. В същото време, сравнително високото (за България) заплащане е обвързано с прекомерно натоварване, а работата в извън работно време, в някои компании се е превърнала в норма. Много компании, поради липса на кадри или просто в стремежа си да съкратят разходи, подлагат ИТ специалистите на изключително претоварване. Чрез нашата професионална организация ние можем да се борим както за повишаване на заплащането, така и срещу претоварването, което често ни се сочи като “цената, която трябва да платим” за него. Чрез организацията можем да организираме преговори за подписване на Колективни Трудови Договори, особено в по-големите компании, чрез които да осигурим по-добри условия на труд, увеличение на заплащането, по-голям годишен отпуск и ред други придобивки.
 • Мрежа за обмяна на опит
  Чрезс асоциацията можем да обменяме професионален опит, да организираме курсове за обучение, семинари и т.н. дейности, чрез които да си помагаме взаимно и да изградим общност. Програмисти от асоциацията вече организират курсове по програмиране за деца, като в рамките на асоциацията ще разширим тази дейност.

В по общ план

Информационната революция от края на 20 век днес вече обхваща цялото земно кълбо. Социалния аспект на тази революция доведе до сериозни обществени трансформации – създаването на информационното общество характеризиращо се със светкавичен достъп до безпрецедентни информационни потоци, преминаващи безпрепядствено през социалните класи и националните граници в световен мащаб. Икономическия аспект естествено включва дигитализацията на сферата на услугите и автоматизацията в производството. Появиха се цели нови сектори обединени в така наречената “gig economy”, а старата промишленост се промени до неузнаваемост.  В този контекст, IT специалистът се превърна в централна фигура на съвременната индустрия. Освен че IT секторът заема все по-голям дял от националните икономики, особено в Европа, влиянието й върху икономическите процеси далеч надхвърля тези количествените измерения. ИТ специалистите са ключови фигури във всички структуроопределящи сектори – от банковото дело и администрацията, до транспорта и енергетиката. Така, освен че създават огромна добавена стойност за компаниите, ИТ специалистите са жизнено необходими за функционирането на икономиката като цяло. Поради характера на работата, ИТ специалистите имат достъп до чувствителна информация в своите компании. В същото време, поради високата квалификация необходима за повечето дейности в сектора, ИТ специалистите са изключително труднозаменими, а недостига на кадри в сектора допълнително увеличава стойността им за работодателя. Всички тези фактори създават условия за успешна синдикализация в сектора. Ключовата роля в икономиката пък означава, че професионалната организация на ИТ специалистите потенциално може да се превърне в изключително влиятелна колективна сила в обществото. А с голямата сила, идва и голяма отговорност…

Освен синдикалните искания и подобряването на индивидуалните и колективните ни условия на работа, нашата професионална организация може и трябва да развива стратегии и инициативи в много по-широк спектър, като свободата в интернет ( и отвъд него) и социалните борби отвъд нашия сектор.