Австрия

Австрия

 

 

Обща информация      

 

Площ – 83 871 кв.км.

 

Жители – 8 298 923

 

Официален език – немски.

 

 

 

Регистрация и установяване

 

Българските граждани могат да пътуват до Австрия с валидна лична карта или международен паспорт. Като турист можете да останете в Австрия  до 3 месеца, без да е необходимо разрешително за пребиваване. Ако желаете да останете в страната за период, по-дълъг от 3 месеца, е необходимо да докажете, че сте материално осигурен и здравната ви осигуровка е покрита, или че имате предложение за работа, или да представите сключен трудов договор, или да представите доказателство, че сте включен в обучителна програма. Преди изтичане на 3-месечния период от влизането Ви в Австрия, трябва да се регистрирате в съответното учреждение /областното учреждение за регистрация – Magistratisches Bezirksamt/, откъдето ще Ви издадат Сертификат за регистрация – Anmeldebescheinigung.

 

За повече информация: www.migrant.at – портал за мигранти, www.help.gv.at – помощен портал за чужденци

 

 

 

Търсене на работа:

 

От 1 януари 2014 г. българските граждани имат свободен достъп до пазара на труда т.е. не се нуждаят от разрешение за работа, за да могат да упражняват заетост по трудов договор . Ако желаете да работите в Австрия, но все още не сте си намерили работа, можете да посетите сайта на австрийската служба за заетост или портала на европейската мрежа за мобилност: www.eures.europa.eu .

 

Работа можете да търсите и чрез националните ежедневници – изданията през уикенда, както и чрез участници посреднически агенции.

 

За повече информация: www.ams.at – Австрийска служба за заетост

 

 

 

Социална сигурност

 

Участието в социално-осигурителната система е задължително за работниците и служителите в Австрия. След започване на работа, работодателят следва да регистрира работника/служителя в съответната осигурителна институция. С регистрацията се издава и социален осигурителен номер за конкретния работник. Социално-осигурителните вноски се разпределят м/у работника и работодателя и се удържат автоматично от заплатата. Размерът на вноските зависи от това дали работникът е зает в сферата на услугите /администрация, банки и т.н/ или в сферата на производството /фабрики, строителство/, дали е в занаятчийския бранш, дали е работник с минимален доход и т.н.. Работниците с доход до 1179 евро бруто са освободени от вноски за безработица. Отговорна институция за обезщетения при безработица е австрийската служба по заетостта.

 

Здравното осигуряване в Австрия дава възможност както за безплатно лекуване, така и за изплащане на обезщетения при болест. Възрастта за пенсионно осигуряване в Австрия е 60г. за жените и 65г. за мъжете.

 

За повече информация: www.sozialversicherung.at

 

 

 

Данъци

 

Всеки, който живее в Австрия, плаща данъци, независимо дали доходът, който получава, е от източници в страната или извън нея. Ставката в Австрия е прогресивна и зависи от дохода, получен през календарната година. Данъците на работниците се удържат от заплатите им всеки месец заедно със социалните им осигуровки и се превежда директно от работодателя към компетентните служби. Не плащат данък – доход работници, чийто годишен приход не надвишава 11 000 евро. За доходи над 11 хил. евро данъкът расте от 35.5% до 50% Ако получавате допълнителни доходи /извън работната заплата/, трябва да попълните данъчна декларация.

 

За повече информация: www.arbeiterkammer.at

 

 

 

Живот

 

Когато купувате къща или апартамент в Австрия е добре да потърсите съвет от нотариус или специализирани агенции, имайки предвид усложнената процедура за придобиване на недвижими имоти в страната.

 

Наемите на апартаменти варират значително в зависимост от региона /средно 3.47 евро на кв.м/. Влияние върху цената оказва и близостта на жилището до удобен транспорт, квартала и удобствата, които той предлага, пристройките, обзавеждането.

 

Наемането на жилище в Австрия е уредено със Закона за наемите. Преди да сключите договор за наем, се обърнете за съвет към специализирани консултантски агенции: Организацията на наемателите(Mietervereinigung), Асоциацията за защита на наемателите(Mieterschutzverband), Асоциацията за информиране на потребителите(Verein f?r Konsumenteninformation), Камарата на труда(Arbeiterkammer).

 

При преместване да живеете в Австрия можете да карате автомобил с чуждестранен регистрационен номер в рамките на 1 месец. След това трябва да кандидатствате за официален австрийски регистрационен документ за вашия автомобил /Typenschein/.

 

 

 

Образование

 

Образованието в Австрия е задължително от първи до девети клас (възрастовата група от 6 до 15 г.). След завършване на девети клас, младите хора могат да бъдат включени в професионално обучение под формата на чиракуване, да започнат работа или да продължат образованието си. Обучението в средните технически или професионални училища трае респективно 3-4 или 5 години и дава право на учениците, които завършват тези училища, да заемат позиции в зависимост от типа на училището, /търговско, техническо и т.н/. Завършването на средно образование с матура, дава право на учениците да продължат образованието си в академии, колежи и университети. Обучението в държавните училища не се заплаща.

 

За повече информация: www.bmukk.gv.at/schulen/bw/index.xml, www.bmwf.gv.at

 

 

 

Признаване на дипломи

 

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

 

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Австрия можете да намерите на: www.bmwf.gv.at/wissenschaft/international/enic_naric_austria/faq .

 

  1. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.cedefop.europa.eu.

 

 

 

 

 

Полезни линкове:

 

    

 

      Брошура за социалните асистенти на български език:

 

Линк: http://www.oegb.at/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=content-type&blobheadername2=content-disposition&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobheadervalue2=inline%3B+filename%3D%22Personenbetreuung_-_Bulgarisch.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1342609364678&ssbinary=true&site=S06

 

 

 

Брошура за професионалното обучение в Австрия на български език:

 

Линк: http://www.oegb.at/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=content-type&blobheadername2=content-disposition&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobheadervalue2=inline%3B+filename%3D%22Lehrlingsausbildung_und_Ausbildungsgarantie_-_Bulgarisch.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1342609364623&ssbinary=true&site=S06

 

 

 

www.migrant.at  – портал за мигранти,

 

www.help.gv.at – помощен портал за чужденци,

 

www.ams.at – Австрийска служба за заетост,

 

www.sozialversicherung.at – социално осигуряване,

 

www.arbeiterkammer.at– Данъчна служба,

 

www.bmukk.gv.at/schulen/bw/index.xml – Министерство на образованието, изкуствата и културата,

 

www.bmwf.gv.at – Министерство на науката и изследванията,

www.bmwf.gv.at/wissenschaft/international/enic_naric_austria/faq NARIC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *