Белгия

Белгия

 

 

 

 

    Белгия

 

Обща информация

 

Площ: 30,528 кв. км.

Жители: 10,676,866

Официални езици: нидерландски (фламандски), френски,, немски

 

Регистрация и установяване

За пребиваване до 3 месеца в Белгия не е необходимо разрешение, а само валиден документ за самоличност, който следва да представите в общината в срок до 10 дена от пристигането в страната. За период над 3 месеца до 1 година е необходимо временно разрешение за пребиваване. За да кандидатствате за такова са необходими документ за самоличност, 3 снимки, документ, който е получен от  общината и заплатена такса. Ако постоянно пребивавате и имате постоянен доход, може да кандидатствате за постоянно разрешение за пребиваване за период от 5 години, което може да бъде многократно удължавано. При издаване на разрешение данните Ви ще бъдат въведени в т.нар. регистър на населението.

 

Търсене на работа

 

От 01.01.2014г. отпадна изискването за разрешение за работа за български граждани.  Българските граждани имат свободен достъп до пазара на труда и могат пълноправно да се възползват от правото на труд в Белгия, без да получават разрешение за работа.

 

Работа може да търсите чрез обяви в националните и регионални печатни издания, в интернет – (www.jobscareer.be, www.ingenuity.be) и чрез използване услугите на посреднически агенции. Може да се обърнете и към регионалните служби по заетост – в столицата Брюксел (www.actiris.be), във Валония (www.leforem.be), във Фландрия (www.vdab.be) и в немскоговорящия регион (www.adg.be).

Брюксел е седалище на множество международни организации: Европейската комисия (ЕК), Съвета на Европейския съюз (ЕС), Европейския парламент (ЕП), НАТО, Западноевропейския съюз (ЗЕС). Българските граждани, желаещи да работят в европейските институции могат да използват интернет портала на EPSO – http://europa.eu/epso/ .

 

Социална сигурност

 

Социално-осигурителната система в Белгия Ви дава право на закрила при болест и инвалидност, възраст, безработица, трудови злополуки и професионални заболявания, семейни добавки. Социалните осигуровки са около 13.07% от брутната заплата, а работодателя внася 24.77% (данни от 2007г.). Те се удържат директно от заплатата и се привеждат от работодателя. Когато започнете работа, работодателят Ви регистрира в социално осигурителната система, с изключение на здравната осигуровка, за която вие трябва да изберете кооперативна асоциация за помощи или да се регистрирате в допълнителен здравно осигурителен фонд. Самонаетите лица имат и социална застраховка в случай на банкрут и помощи за майчинство при самонаети жени. Помощ за безработица може да се получава след минимален период на осигуряване от 6 месеца. Социално-осигурителната система в Белгия е разделена на 3 системи: за работещи на заплата, за самонаети лица и за държавни служители.

 

Данъци

 

ДОД се удържа от заплатата и възнаграждението на работещия и се привежда в данъчната служба от работодателя. Размерът на ДОД се определя по данъчна скала. Той зависи и от семейното положение (дали сте сам или има зависими от вас лица). Размерът на ДОД варира от 25 до 50 %. Помощите за деца са освободени от данък. Ако работите за кратък период, може да попаднете в специална данъчна схема, например при студенти. При сезонна работа за бране на плодове се използва обичайната данъчна схема, но се плащат намалени социални осигуровки. Данъчна декларация се подава в местната данъчна служба.

Данък добавена стойност най-често е 6% и максимум 21 %.

За повече информация – http://www.bijob.be/WorkingInBelgium/LiveWorkBelgium.aspx

Ако живеете в Белгия, трябва да заплащате и местни данъци и такси, които са различна в отделните региони. За повече информация относно местните такси – http://www.belgium.be/en/taxes/income_tax . Повече информация за данъчната система в Белгия ще получите на: http://www.minfin.fgov.be/.

 

Можете да проверите как да погасите данъчните си задължения и да си възстановите надвнесените данъци, ако се обърнете към Dendax com. Всеки, който се интересува, може да се регистрира в сайта www.dendax.com и да провери, дали има надплатени данъци и колко от тях може да си възстанови. За да кандидатствате за данъчно възстановяване от Белгия, следва да имате Loonfiche 281.10/Fiche de Remuneration – показва общата сума, която сте спечелили и сумата на данъка, която вашия работодател е платил на данъчните власти.

За повече информация: http://euresbg.dendax.com/bg/registracia/danachno-vazstanoviavane-ot-belgiya ;  www.dendax.com Tel.  +02/ 49 25 466

 

Живот

 

Пазарът на жилища в Белгия е много добре развит. Цените варират значително в зависимост от местоположението, но по принцип са по-ниски от съседните държави. Обяви може да се намерят в националните и регионални печатни издания. Наемодателите плащат таксите на жилищните агенти. Никога не плащайте или сключвайте договор с агент. Всички договори се подписват с наемодателя. Стандартните срокове за сключване на договор са 3, 6 или 9 години или за неопределено време. Обикновено се плаща депозит в размер на 3 месечни наема. Договорите обикновено имат клауза, позволяваща на наемодателя да увеличава наема всяка година. При покупка на жилище е добре да се обърнете към услугите на агенция за недвижими имоти.

 

Образование

 

Задължително е училищното образование за децата от 6 до 18 годишна възраст – 6 години начално и 6 години средно образование. Образованието е безплатно. Средното образование може да бъде общо, техническо, по изкуствата или професионално.

 

Признаване на дипломи

 

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националните центрове в Белгия можете да намерите на : http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Belgium; http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Belgium; http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs

 

  1. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.cedefop.europa.eu.

 

 

Интернет адреси

 

http://www.belgium.be      Правителство                                                                      

Регионални служби по заетост

http://www.actiris.be/       Регион Брюксел

http://www.leforem.be/    Валония

http://www.vdab.be/         Фландрия

http://www.adg.be           Немскоговорящ регион

 

http://www.minfin.fgov.be   Данъци

http://www.socialsecurity.fgov.be/   Социална сигурност

http://www.socialsecurity.belgium.be/ Национален офис за социална сигурност

 

Образование

http://www.enseignement.be/     Брюксел и Валония

http://www.ond.vlaanderen.be/    Фландрия

http://www.unterrichtsverwaltung.be/    Немскоговорящ регион

http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Belgium    Признаване на дипломи

http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Belgium     Брюксел и Валония

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs   Фландрия

http://www.bijob.be/WorkingInBelgium/LiveWorkBelgium.aspx – условия на живот и труд в Белгия

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *