Да се инкриминират трудово-правните нарушения на работодателя!

На вниманието на Министерски съвет на РБ

На вниманието на Народното събрание

На вниманието на Изпълнителна Агенция Главна инспекцията по труда

 

За кражба на кокошка се влиза в затвора!

Неизплащането на заплати обрича цели семейства на мъчителна социална и физическа агония!

Пестенето на средства за изискваните от закона условия на труд и безопасност на работното място е предизвикало редица смътрни случаи!

Отнемането на обедната почивка, принуждаването на служителите да работят извънредно и ненормираните произволни работни смени са причина за заболявания, които при здравеопазване като българското могат да предизвикат трайна нетрудоспособност.

На фона на повсеместната корупция българският работник живее и работи в капана на сивата икономика и случаите на санкционирани работодатели не са достатъчни нито като брой, нито като размер на санкцията, за да бъдат намалени злоупотребите.

 

Ето защо ние, долуподписаните, настояваме незабавно да бъдат обявени за криминални деяния нарушенията от страна на работодателя на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за уреждане на колективните трудови спорове и Закона за защита на личните данни като виновниците бъдат съдени по Наказателно-процесуалния кодекс.

ПОДПИШИ ПЕТИЦИЯТА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *