Естония

Естония

 

 

 

Обща информация

Площ: 45 227 кв. км.

Жители: 1,3 млн. души

Езици: естонски

 

 

Регистрация и установяване:

Българските граждани не се нуждаят от разрешение за пребиваване в Естония до три месеца от влизането в страната. Нужна им е само валидна лична карта. До изтичане на тримесечния период трябва да се регистрират в общината на населеното място, където смятат да се установят и да подадат документи в Отдела за гражданство и миграция за издаване на удостоверение, потвърждаващо вида на пребиваване /жителство /ID-карта/. При престой от три месеца до пет години се изисква да се обяви основание за пребиваване. Издават се два вида разрешения за пребиваване – срочно – за една година и постоянно – след пет години на постоянно живеене в Естония. На съпругата/съпруга се издава същото удостоверение, ако тя/той са граждани на ЕС. В случай, че тя/той са граждани на друга държава, тогава им се издава карта за пребиваване.

 

Търсене на работа

Естония не прилага никакви ограничения за достъп до нейния трудов пазар за граждани на България. Те могат да се регистрират в съответните служби по заетостта за търсене на работа. Българските граждани имат право да ползват предлаганите там услуги, а при наемане на работа, имат право на същите условия на труд, на същото заплащане и привилегии, както гражданите на страната-домакин.

Обикновено основната заплата се договаря. Някои работодатели предлагат заплащане, базирано на резултатите от работата. Заплатата се получава обикновено веднъж в месеца, като се превежда по банкова сметка. Компанията издава фиш с информация за начислената заплата и направените удръжки.

В Естония работодател може да бъде както юридическо лице, така и физическо лице, регистрирано като предприемач.

Работното време заедно с извънредния труд не може да надвишава 48 часа на седмица за период от 4 месеца. Продължителността на работното време заедно с извънредния труд не може да надвишава 12 часа.

Може да бъде сключен устен трудов договор за изпълнение на конкретна работа, ако срокът на договора не надвишава 2 седмици.

Минималната работна заплата в Естония е 430 евро.

Информация за свободни работни места можете да намерите на: http://www.hyppelaud.ee ; http://www.cv.ee ; www.cvkeskus.ee.

 

 

Социална сигурност

Социално-осигурителните вноски се разпределят между работника и работодателя, удържат се автоматично от заплатата и се плащат от работодателя. Размерът на социалната осигуровка в Естония е 33% от облагаемия доход.

Социалното осигуряване в Естония покрива: пенсии, семейни придобивки, здравно осигуряване, осигуряване за безработица, придобивки за инвалиди, придобивки за репресираните.

Повече информация за социално-осигурителната система можете да намерите на страницата на министерството на социалните грижи и на социално-осигурителния борд.

 

 

Данъци

От лицата, които не са граждани на Естония се изисква да представят на Данъчния и митнически комитет декларация за всички облагаеми доходи, получени през календарната година, не по-късно от 31 март на следващата година. Тези декларации се подават в регионалния данъчен център.

Данък общ доход е 21% и е еднакъв за всички независимо от размера на доходите. Необлагаемия доход е EEK 2 250 (EUR 144) на месец.

Най-важните удръжки от работната заплата са: данък общ доход, социални осигуровки, осигуровка за безработица и задължителен пенсионен фонд /за лицата родени след 1983 г./ и доброволен фонд за лица, родени преди тази дата.

Информация за данъци и удръжки от заплатата: http://www.emta.ee

 

Живот

В Естония е възможно да купиш или наемеш апартамент или къща. Наеманите жилища могат да бъдат обзаведени или не. Апартаментът може да бъде нает направо от собственика или чрез посредническа фирма. Приятели или познати могат да Ви помогнат за намиране на жилище. Работодателят също може да Ви помогне за това. Жилище може да си намерите и чрез обяви във вестниците или в интернет на: www.kv.ee; www.city24.ee

 

Естонската здравна система се основава на фамилни лекари. Те осигуряват профилактика и основна грижа за Вашето здраве. При необходимост, те ви изпращат при специалист за консултация или хоспитализация. Всеки осигурен гражданин има семеен лекар избран от него или определен служебно. Гражданите имат право да променят семейния лекар. Трябва писмено да кандидатстват за семеен доктор, за да бъдат включени в неговия списък.

Телефонът за бърза медицинска помощ е 122. На този номер можете да получите съвет по всеки здравен проблем. През първите 5 минути разговорът е безплатен.

Всеки гражданин под 19 годишна възраст има право на определени стоматологични услуги. Възрастните имат право на безплатна услуга само в спешни случаи.

 

Образование

Образователната система в Естония включва 4 нива: начално, основно, средно и висше образование. Децата са задължени да посещават училище от 7 до 17 годишна възраст. Децата на чужденците, живеещи в Естония също са задължени да посещават училище. Езикът, на който се преподава, е естонски, но има основни училища и гимназии, в които се преподава на руски език.

Децата посещават детски ясли до 3 годишна възраст, детски градини до 7 годишна възраст и заведения за деца с нужда от специални грижи.

 

 

Признаване на дипломи

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Естония / Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus (Eesti ENIC/NARIC/ можете да намерите на : http://www.archimedes.ee/enic/ или на email: enic-naric@archimedes.ee
  2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: http://www.europass.cedefop.europa.eu.

 

 

Интернет адреси:

 

www.haigekassa.ee – Здравно осигурителен фонд

www.hm.ee – Министерство на образованието и науката

http://ehis.hm.ee – Информационна система за образование

www.siseministeerium.ee – Министерство на вътрешните работи

www.vm.ee – Министерство на външните работи

www.ensib.ee – Министерство на социалните грижи

www.ti.ee – Инспекция по труда

Важни телефони: 110 – полиция; 112 – бърза помощ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *