Устав

У С Т А В

на “Автономна Работническа Конфедерация”

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. “Автономна Работническа Конфедерация” е синдикална организация, представляваща съюз между автономни синдикални секции, обединени на регионален и професионален принцип. В тях членуват граждани – работници, безработни, пенсионери и учащи  – независимо от религия, пол, етнос и раса, обединени на класов принцип в защита на своите социални интереси.

Чл. 2. Конфедерацията се изгражда, развива и ръководи от принципите на взаимопомощта и солидарността и се създава за неопределен срок от време.

Чл. 3. Знамето на конфедерацията е в червен и черен цвят, разделени по диагонала. Върху знамето е изписано името на конфедерацията или неговата абревиатура.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Предмет на дейността на конфедерацията са:

 • Защита на интересите на своите членове пред държавните органи, обществените организации, други сдружения, юридически и физически лица.
 • Отстояване на интересите на работниците при индустриални конфликти.
 • Просветителска дейност.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл. 5. Целта на конфедерацията е постигане на безкласово общество на принципа на свободата, равенството и взаимопомощта между хората чрез федеративно самоуправление и социализация на собствеността и стопанските ресурси.

Чл. 6. Средствата за постигане на целите са солидарността и прякото действие. конфедерацията оказва подкрепа и представителство в полза на своите членове при стачки и трудови спорове.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Структура (органи на управление, клонове, правомощия на клоновете на конфедерацията, членски внос)

Общо събрание

Чл. 7. Чл. 7. Общо събрание. Общото събрание е висш орган на конфедерацията.

(1) Пряко мнозинство на Общо събрание.

Когато в дневния ред е предвидено действие, изискващо пряко мнозинство, всеки делегат представя на Общото събрание от името на секцията, която го е избрала протокол с поименно гласуване, скрепен с подписите на всички членове. Тези гласове се наричат за краткост преки гласове. Пряко обикновено мнозинство възниква с повече от половината преки гласове, а пряко квалифицирано мнозинство – при наличие на две трети от преките гласове.

(2) Редовно Общо събрание се свиква от Контролната комисия веднъж на всеки две години. Контролната комисия предлага дневен ред на редовното Общо събрание, като го свежда до знанието на всички секции.

Извънредно Общо събрание се свиква с решение на събрание на секция, Изпълнителния комитет или Контролната комисия. Провеждането на Общото събрание се организира от административния секретар на конфедерацията. Дневният ред на Общото събрание влиза в сила, ако е одобрен с пряко обикновено мнозинство.

(3) Мандатност.

Всеки член на синдиката има право да участва наравно с останалите в Конгреса на конфедерацията на принципа един човек – един глас.

(4) Делегиране на гласове

Всеки член има право да делегира своя глас на друг представител на синдиката. Делегирането на гласовете да стане според Вътрешния Правилник (ВП) на АРК.

(4) Общото събрание избира тричленна Контролна комисия с пряко квалифицирано мнозинство. Контролната комисия се ползва с мандат от три години като нова Контролна комисия се избира не по-късно от датата на изтичане на нейния мандат. Ако съставът на Контролната комисия не е пълен, се свиква Общо събрание, който да допълни нейния състав с пряко квалифицирано мнозинство. Мандатът на  новоизбраните членове не продължава след изтичането на мандата на Контролната комисия.

(5) Общото събрание приема промени в устава на конфедерацията с пряко квалифицирано мнозинство. Промените влизат в сила с решение на Контролната комисия.

(6) Общото събрание избира членовете на изпълнителния комитет: Председател на изпълнителния комитет, заместник-председател на изпълнителния комитет, административен секретар и прессекретар с пряко обикновено мнозинство.

(7) Общото събрание има правото да приема Програма на конфедерацията с пряко обикновено мнозинство.

Изпълнителен комитет

Чл. 8. Изпълнителният комитет е управителен орган на конфедерацията между две Общи събрания. Състои се от четири члена: председател, заместник-председател, административен секретар и прессекретар.

(1) Решение на Изпълнителния комитет се взема с повече от половината гласове на неговите членове.

(2) Решенията на ИК  трябва да бъдат съгласувани с членовете на секциите според механизмите предвидени във ВП.

(3) Изпълнителният комитет назначава с решение работна група с определена цел или стачен комитет.

(4) Изпълнителният комитет избира сред своите членове председател, заместник-председател, административен секретар и прессекретар.

(5) Председателят на изпълнителния комитет държи печата на конфедерацията и подписва документи от името на конфедерацията.

(6) Заместник-председателят на ИК  представлява конфедерацията в отсъствието на неговия председател.

(7) Административният секретар отговаря за кореспонденцията и деловодството на конфедерацията. Следи работата на секретарите и касиерите на секциите и изисква ежемесечни справки за дейността, членовете и финансите на секциите.

(8) Прессекретарят отговаря за връзките на конфедерацията с обществеността, информационната и издателска дейност.

Касиер на конфедерацията

Чл. 9. Касиерът на конфедерацията е материално отговорен за поверените му средства, с които оперира съобразно протокол, в който е посочено за какво ще бъдат разходени средствата и техният размер. Същият протокол е валиден само когато е подписан от повече от половината членове на Изпълнителния комитет.

Контролна комисия

Чл. 10. (1) Контролната комисия се състои от трима члена, които с решение избират председател на Контролната комисия. Решенията на Контролната комисия се вземат с единодушие.

Контролната комисия е представлявана от нейния председател.

(2) Контролната комисия излиза с решение по въпроси, касаещи спазването на устава, дейността и целите и средствата, залегнали в него.

(3) Контролната комисия излиза с решение и по въпроси, свързани с работата на длъжностни лица, поведението на отделни членове или цели секции и по всички въпроси, по които е сезирана.

(4) Право да сезират контролната комисия имат членовете на Изпълнителния комитет, членовете на Контролната комисия и секциите на конфедерацията с решение на събранието на секцията.

Секция

Чл. 11. (1) Секция е всеки клон на конфедерацията. Секция се формира с решение на Изпълнителния комитет, като са необходими най-малко трима души членове и одобрително становище на Контролната комисия. Секция може да бъде суспендирана с решение на Изпълнителния комитет, като е необходимо одобрително становище на Контролната комисия. Секция може да бъде изключена само от Общо събрание чрез пряко квалифицирано мнозинство.

(2) Събрание на секция. Събрание на секция се провежда по инициатива на поне един неин член и включва нейните членове. Решенията на събрание на секция се вземат с гласовете на повече от половината членове на секцията. Събранието на секцията избира с решение координатор, секретар и касиер на секцията.

(3) Координатор на секция. Координаторът на секцията отговаря за нейната дейност и следи за работата на секретаря на секцията и касиера на секцията. Отчита се пред събранието на секцията.

(4) Касиер на секция. Касиерът на секция е материално отговорен за поверените му средства, с които оперира съобразно протокол, в който е посочено за какво ще бъдат разходени средствата и техният размер. Същият протокол е валиден само когато е подписан от повече от половината членове на секцията.

(5) Секретар на секция. Секретарят на секция отговаря за кореспонденцията и деловодството на секцията. Изготвя и изпраща справки до административния секретар. Спазва изискванията на административния секретар за начина на водене на документацията.

(6) Представителство в трудови спорове. Събранието на секцията, когато има нужда, с решение назначава или разпуска стачен комитет, който представлява членове на секцията в трудови спорове.

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 12. Член на конфедерацията може да бъде всеки пълнолетен български или постоянно пребиваващ чужд гражданин.

Чл. 13. Членството в конфедерацията възниква автоматично след възникване на членство в секция на конфедерацията. Членството в секция възниква по решение на Събранието на секцията, взето по повод подадена до него молба, в която освен данни за имената, адреса и паспортните данни кандидатът изрично декларира, че познава и приема Устава на конфедерацията.

Чл. 14. Членство в секция. Приемането и изключването на член на секцията става с решение на събранието на секцията. Всеки член се задължава да спазва устава и решенията на конфедерацията. Член на конфедерацията не може да членува едновременно в повече от една секция. Длъжностите по реда на устава на конфедерацията могат да бъдат заемани само от негови членове, а длъжност в рамките на секция могат да заемат само членове на същата секция. Член може да бъде изключен с гласовете на две трети от членовете на секцията, към която принадлежи. Ако член на конфедерацията бъде изключен от секция или неговата секция бъде изключена и ако членът е касиер на конфедерацията, член на Изпълнителния комитет или Контролната комисия, той запазва членството си в конфедерацията, докато заема една от изброените длъжности.

Чл. 15. Членството се удостоверява с членска карта, издадена от Изпълнителния комитет, подписана и подпечатана от председателя на изпълнителния комитет.

Чл. 16. Прекратяване на членството се осъществява с молба отправена до председателя на изпълнителния комитет. Членството се прекратява от момента на подаване на молбата.

Чл. 17. Всеки член на конфедерацията има право:

 1. Да участва в работата на конфедерацията и в дейността на Общото събрание според условията, залегнали в устава и ВП.
 2. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на конфедерацията и секцията, в която членува.
 3. Да получава от конфедерацията квалифицирана защита на своите интереси.
 4. Да внася предложения в ръководните органи във връзка с неговата дейност.

Чл. 18. Всеки член на конфедерацията е длъжен:

 1. Да спазва Устава.
 2. Да съдейства за осъществяване на целите и задачите на конфедерацията.
 3. Редовно да плаща членския си внос.

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Чл. 19. Конфедерацията се издържа като осигурява финансови средства от:

 1. Членски внос. Всеки член на конфедерацията е длъжен да плаща през определено във ВП време и в срок членски внос в определен размер в касата на секцията, в която членува. Размерът на членския внос и сроковете за внасянето му се определят с пряко обикновено мнозинство на Общото събрание и се вписват във ВП. Всяка секция внася в централната каса на конфедерацията част от събрания членски внос, определена с пряко обикновено мнозинство на Общото събрание и се свежда до знанието на всички секции.
 2. Спонсориране, дарения и завещания от фирми и физически лица.
 3. Помощи.
 4. Стопанисване на имущество, съобразно действащото законодателство.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, СЕДАЛИЩЕ

Чл. 20. (1) Конфедерацията се представлява пред трети лица от Председателя на Изпълнителния комитет или в негово отсъствие от заместник-председателя на Изпълнителния комитет.

(2) По съдебни спорове между конфедерацията и председателя на изпълнителния комитет конфедерацията се представлява от лице, определено с решение на Контролната комисия.

Чл. 21. Седалището на конфедерацията е в гр. София.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 22 (1) Конфедерацията се прекратява, освен в случаите предвидени в чл. 13 от ЗЮЛНЦ, с пряко квалифицирано мнозинство на Общо събрание, като се изисква одобрително становище на Контролната комисия и съгласие на Изпълнителния комитет.

(2) При прекратяване на конфедерацията определено от Изпълнителния комитет лице извършва ликвидация.

Чл. 23. (1) След прекратяването на конфедерацията първо се удовлетворяват вземанията на кредиторите, а останалото имущество се разпределя между членовете.

(2) Имуществото на конфедерацията не може да се разпределя, продава или по какъвто и да е начин прехвърля на ликвидатор с изключение на дължимото му възнаграждение.

(3) Лицата придобили имущество в резултат на извършената ликвидация отговарят за задълженията на конфедерацията до размера на придобитото.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Този Устав е приет на Учредително събрание на “Автономна Работническа Конфедерация”, проведено на 19.05.2019г.
 • 2. За неуредените в този Устав случаи,както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби,се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.Разпоредбите на този Устав, в случай,че противоречат на закона,се заместват по право от повелителните му правила.