Позиция на Съюза на българските екскурзоводи

Културният туризъм е един от най-перспективните икономически сектори в глобален план. Според данни на ЮНЕСКО отпреди няколко години, браншът е на второ място − след автомобилната индустрия − по брой работни места в света. При това става въпрос за работа, която не може да бъде изнесена в чужбина, тоест допринася за местното развитие дори и в най-бедните и изнемогващи региони. Като правило работните места в културния сектор допринасят за устойчивото развитие на районите както от икономическа, така и от социална гледна точка.

Особено важно в условия на криза е да бъдат защитавани ключови професии, свързани с културния туризъм. Пример за такава е екскурзоводската. Тя е комплексна и по необходимост свързана с високи и специфични професионални умения.

С отменянето на тазгодишния летен сезон, десетки хиляди екскурзоводи загубиха работата си. Това ги оставя и без приходи за цялата следваща година, какъвто е случаят и с мнозина други, разчитащи за поминъка си на сезонна заетост работници. Добрите кадри се изграждат с години, може да се каже − дори с десетилетия, а днес много от тях ще преминат в други браншове. Трудно поддържаната приемственост в знанията и стандартите за качество е заплашена от прекъсване.

Преобладаващата част от екскурзоводите са самоосигуряващи се, сключващи договори за временна заетост през летния сезон лица. В настоящата ситуация, едновременно сложна и изискваща недотам сложни намеси, нито една от одобрените досега социални мерки не предлага адекватна защита за тях. Поради тази причина, Съюзът на Българските Екскурзоводи формулира свои собствени искания към управляващите. С тяхно разрешение ги публикуваме на страницата си, заставаме плътно зад тях и настояваме за незабавното им изпълнение.

ДО:

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА Р. БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р. БЪЛГАРИЯ

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р. БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА

МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА НА Р. БЪЛГАРИЯ

Г- Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА НА Р. БЪЛГАРИЯ

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Г- ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА Р. БЪЛГАРИЯ

Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА Р. БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ДИАНА КОВАЧЕВА

ОМБУДСМАН НА Р. БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА – ПРОДАНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП „ГЕРБ“

Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП „БСП“

ДО ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ

ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ В НС НА Р. БЪЛГАРИЯ

Относно: Екскурзоводите алармират – ‘’От м. Май 2020, за много от нас ще настъпи финансова неплатежоспособност и невъзможност да покриваме разходите си за живот, поради липсата на входящ и изходящ туризъм в България, в резултат на настъпилата пандемия от Коронавирус в България’’.

Уважаеми г-н Борисов,

Уважаеми г-н Дончев,

Уважаеми Министри,

Уважаема г-жо Ковачева,

Уважаема г-жо Караянчева,

Уважаеми г-н Симеонов,

Уважаеми Дами и Господа, Народни представители на Р. България,

Екскурзоводите са съпричастни с всички потърпевши от последиците на настъпилата пандемия от Корона вирус и са благодарни на българските власти за предприетите мерки по опазване от нейното разпространение.

Поради спрените организирани туристически пътувания към и извън България, в резултат на епидемията, последвалата липса на изходящ и входящ туризъм и настъпващата криза в сектор туризъм се обръщаме с това писмо, силно обезпокоени, към българското Правителство, Народното събрание, Министерствата на туризма, икономиката, финансите, парламентарните групи, Омбудсмана на Р. България.

Алармираме, че финансовите възможности на много от екскурзоводите да покриват ежедневните си разходи ще бъдат изчерпани до м. Май 2020 г. Такава е ситуацията всяка година за екскурзоводите заети през летния туристически сезон в Р. България. Те разчитат на спечелените средства през предходното лято, с които да покриват разходите си за живот през зимата. Всяка година екскурзоводите живеят с надеждата, че от месеците Май, а някои дори и от Април, отново ще започнат работа и ще получават доходи.

Предвид създалата се ситуация, липсата на входящ и изходящ туризъм, екскурзоводите са дълбоко обезпокоени, че това тази година няма да се случи. Към настоящия момент всички заявки за екскурзоводско обслужване са или вече отменени или под въпрос за реализация през 2020 г. Екскурзоводското обслужване, по време на Великденските и Майските празници, традиционно първо генерира приходи за екскурзоводите през годината. Изразяваме притеснението си, че това тази година, предвид случващото се, може би няма да се случи.

Над 80 % от екскурзоводите в България, упражняват само и единствено тази професия, като повече от 80 % от тях са на свободна практика като самонаети лица. Липсата на работа за тях ще доведе до изпадане на българските екскурзоводи в неплатежоспособност. Съответно поради липсата на доходи, те няма да могат да покриват своите осигурителни вноски към държавата, своите здравни осигуровки, ще бъдат затруднени да покриват разходите си за живот, ще изпаднат в невъзможност да покриват вноски по кредити, да заплащат членския си внос към екскурзоводските организации, в които членуват. А съответно, екскурзоводските организации (НПО -та) няма да могат да покриват месечните вноски за наем на офис, режийните разходи. Тези и много други са притесненията и проблемите, които днес стоят нерешени и под въпрос пред екскурзоводската гилдия на България.

Във време на икономическа криза в държавата, в резултат на настъпилата пандемия, екскурзоводите трудно биха намерили работа, дори различна от екскурзоводската професия. По данни от Националния туристически регистър за екскурзоводи в България има регистрирани 1411 лицензирани екскурзовода в нашата страна. (За справка – Министерство на туризма).

Обръщаме се с молба към Министерски съвет, Министър Председателя на Република България, Министерството на туризма, Министерството на икономиката, Министерството на финансите, Народното събрание на Р. България, Народните представители, Парламентарните групи на политическите партии, Омбудсмана на Р. България, като молим да се приложат мерки и предвидят финансови средства, с които българското правителство да помогне на лицензираните екскурзоводи на България, да се справят с възникващите затруднения, в следствие на настъпващата невъзможност по упражняване на професията ‘’Екскурзовод’’ в България, поради липсата на входящ, изходящ и вътрешен туризъм.

Апелираме към българското правителство, министрите, народните представители, да вземат при нужда примери от други държави членки на ЕС, за това как там ще бъде решен въпросът с компенсиране на упражняващите свободни професии, в сферата на туризма. Изразяваме готовност за консултации и съдействие. Предоставяме по-долу описани и конкретни предложения.

Подкрепяме изразените притеснения и предложени мерки от българските ресторантьори, хотелиери, БХРА, транспортьори и превозвачи, туроператори и турагенти, АБТТА.

Вярваме, че българското правителство и държавните институции ще направят всичко възможно за подпомагане на финансовата стабилизация на екскурзоводите –

‘’посланиците’’ на нашата страна пред чуждестранните туристи, за да могат те и в бъдеще достойно да представят България.

Настоящото писмото отправям от името на Управителния съвет на Съюза на екскурзоводите в България (СЕБ).

Бъдете здрави и Бог да е с нас!

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Предложения от Съюза на екскурзоводите в България (СЕБ) за възможни мерки за подпомагане на екскурзоводите, вследствие на загубите, претърпяни поради настъпилата пандемия от Корона вирус.

Уважаеми, Дами и Господа,

Ние, от Съюза на екскурзоводите в България, както вече бе посочено в предходно писмо, сме силно обезпокоени от невъзможността да упражняваме професията си, през предстоящите месеци на 2020 г. и да получаваме доходи, с които да покриваме дори елементарни потребности.

Приветстваме готовността на Министерски съвет, Министерство на туризма и другите държавни институции за диалог с нас, в опит да се смекчат и доколкото е възможно, да се компенсират загубите, които понася туристическия отрасъл и в частност екскурзоводите.

Повечето от екскурзоводите са самонаети лица и доходите от упражняване на екскурзоводската професия са единствен източник на средства за препитание и това е сериозен повод за безпокойство, предвид ситуацията в световен мащаб и невъзможността да се прогнозира нейната продължителност.

Поради тези причини, предлагаме следните мерки за справяне с финансовата неплатежоспособност, която заплашва екскурзоводите:

1. Да се предложат от Бюрото по труда мерки за временна заетост на екскурзоводите, доколкото е възможно, съобразени с професионалната им квалификация до започването на новия туристически сезон (2021 г.). Евентуално да се създадат звена към регионалните бюра или да се натоварят с това определени, конкретни специалисти.

2. За тези, които се самоусигуряват, държавата да поеме тази тежест, до настъпването на туристическия сезон през 2021 г. Както нееднократно сме посочвали, средната възраст на работещите в бранша е висока, на някои колеги предстои скорошно пенсиониране и всеки месец осигурителен стаж е от значение.

3. Здравните осигуровки (от 01. 05. 2020 до 01. 05. 2021 г.) на самонаетите лица да бъдат поети от бюджета, предвиден за справяне с кризата, причинена от Корона вируса. Предвид факта, че остават без доходи, екскурзоводите ще бъдат изправени пред невъзможността да плащат здравните си осигуровки, а едновременно с това и няма да могат да си позволят лечение в частни болници.

4. Да бъдат отпуснати целеви безлихвени кредити с отложено начало на погасяване.

Като възможна мярка за справяне със ситуацията са краткосрочни безлихвени кредити, примерно до 10 000 лв., предоставени от държавни фондове или гарантирани от държавата с начало на погасителния план от месец юни 2021 г.

Да се проведат консултации, доколко е реално да се върне моделът за социално подпомагане на сезонните работници в туризма, отменен при правителството Кобургготски с ресорен министър Шулева – при 6 месеца работа в туризма, да се получава обезщетение от Бюрото по труда за останалите 6 месеца от годината. Подобна програма ще задържи квалифицираните кадри в туризма и ще насърчи повече млади хора да потърсят професионалното си развитие в туризма в България.
Да се даде информация и възможност на екскурзоводските организации и екскурзоводите за участие в държавни и международни проекти, съобразени с дейността им. Това в някаква степен ще даде възможност на част от екскурзоводите да имат трудова заетост и поне минимални доходи.
Министерски съвет, Министерство на туризма или оторизирани за целта от тях служители да проучат опита на други страни с развит туристически сектор (в Европа или извън нея), също пострадали от кризата и да приложат тези добри практики, доколкото това е възможно и по отношение на българските екскурзоводи.
Разбираме и сме напълно съпричастни с тежестта на ситуацията за цялата страна, но следва да отбележим, че туристическият сектор и в частност екскурзоводите са най-уязвими от случващото се.

Неведнъж е било посочвано, че все по-трудно се намират квалифицирани кадри в туризма и в екскурзоводската професия, която става все по-непривлекателна, поради сезонността, нелоялната конкуренция, липсата на достатъчен контрол на лицензионния режим и несигурните доходи, и ако сега не се погрижим за елементарното физическо оцеляване на кадрите, то рискуваме в бъдеще да се окажем изправени пред още по-голяма криза, тъй като всеки ще тръгне да се справя със ситуацията сам и ще бъде изключително трудно на един по-късен етап тези хора да бъдат убедени да се върнат към професията си.

В заключение, бихме искали да апелираме, отговорните институции да обърнат внимание на проблема, който ще се задълбочава със задълбочаване на всеобщата криза в туризма и ако сега не бъде подобаващо решен, то последствията от това биха били сериозни и необратими.

С уважение,

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Съюза на екскурзоводите в България (СЕБ)

Председател: Христина Неделчева

Имейл: bulguide@bulguide.bg и hristina.hr.bg@abv.bg

Телефон: + 359 889 87 56 97

Офис адрес: гр. Варна, бул. Мария Луиза 46, ет. 1, оф. 1, П.К. 9000 Център

ДО:

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА Р. БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р. БЪЛГАРИЯ

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р. БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА

МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА НА Р. БЪЛГАРИЯ

Г- Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА НА Р. БЪЛГАРИЯ

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОТНОСНО: ФИНАНСОВИ И СОЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ

Уважаеми г-н Борисов,

Уважаеми Дами и Господа, Министри,

В продължение на предходно ни писмо и предвид ситуацията в световен мащаб, и невъзможността да се прогнозира нейната продължителност, ние сме силно обезпокоени от невъзможността да упражняваме професията си в България, през предстоящите месеци на 2020 г. и да получаваме доходи, с които да покриваме дори елементарни потребности.

За много от екскурзоводите, доходите от упражняване на екскурзоводската професия са единствен източник на средства за препитание и това е сериозен повод за безпокойство.

Поради тези причини, предлагаме следните мерки за справяне с финансовата неплатежоспособност, която заплашва екскурзоводите.

Същите мерки могат да се приложат и по отношение на упражняващите други професии в туризма – аниматори, планински водачи, ски учители и др.

Предложения от Съюза на екскурзоводите в България (СЕБ) за нужните мерки по подпомагане на екскурзоводите, вследствие на загубите, претърпяни поради настъпилата пандемия от Корона вирус.

ГРУПА 1

САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЕКСКУРЗОВОДИ

1. Самоосигуряващи се екскурзоводи, притежаващи Булстат, собственици на малки фирми, извършващи екскурзоводски услуги (ЕООД, ДЗЗД), които не са туроператори и турагенти по смисъла на закона – да бъдат финансово подпомогнати от държавата с 80 % от декларирания доход за последната година. Финансовата помощ да бъде приложена за всички месеци, в които в България не може да се реализира вътрешен, входящ и изходящ туризъм, поради пандемията от Ковид -19.

Да бъдат приложени механизми за изгубени доходи на самоосигуряващи се екскурзоводи след настъпилата пандемия от Ковид 19 в България. Държавата да приложи механизмите, като почерпи информация от Италия, Франция, Нидерландия, Германия, Ирландия, Унгария и др.

2. Да се отложат данъчните плащания – данък печалба, социални, пенсионни и здравни осигуровки и други данъчни задължения (включително и местни данъци и такси за 2020 г.). Отлагането на заплащането на данъчни задължения да бъде валидно до започване на активния туристически сезон през май 2021 г. За тези екскурзоводи, които се самоосигуряват, държавата да поеме тази тежест и заплати всички здравни и пенсионни осигуровки, за периода, в който в България не може да се реализира вътрешен, входящ и изходящ туризъм, поради пандемията от Ковид -19.

3. Да бъдат отпуснати целеви безлихвени кредити. Целевите безлихвени кредити да бъдат с отложено начало на погасяване. Като възможна мярка за справяне със ситуацията е предоставяне на възможност за краткосрочни безлихвени кредити, примерно до 10 000 лв., предоставени от държавни фондове или гарантирани от държавата с начало на погасителния план стартиращ в края на 2021 г. и срок на погасяване от 3 до 5 години.

4. Ако кризата в туризма и икономиката в България продължи повече от 3 месеца от днешна дата, да бъдат приложени мерки за дългосрочно финансово подпомагане и/или програми за временна заетост на екскурзоводите от Бюрата по труда, съобразени с професионалната им квалификация до започването на новия туристически сезон (през 2021 г.). Здравните им осигуровки да бъдат поети от бюджета до началото на новия сезон през май 2021 г. За периода от 13 март до 30 септември 2020 г. , за времето, през което е било невъзможно да се упражнява професията екскурзовод, да получават помощи в размер не по-малък от размера на МРЗ за страната към момента (март 2020 г.) и периодът да им бъде зачетен като осигурителен стаж.

ГРУПА 2

ЕКСКУРЗОВОДИ наети на трудов договор – безсрочен или срочен

I. РАБОТЕЩИ НА БЕЗСРОЧЕН (постоянен) трудов договор:

1. Поемане на 60 % от заплатите от държавата или изплащане от държавата на минимална заплата за екскурзоводи, назначени на безсрочен трудов договор за срока на извънредното положение.

2. Същото да се отнася и до работещите по срочни ТД, чийто уговорен срок все още не е изтекъл.

II. НАЕМАНИ НА СРОЧЕН (СЕЗОНЕН) ТРУДОВ ДОГОВОР, който все още не е подновен:

1. На база предходна година (2019 г. ), ако договорът не бъде подновен до съответния срок, удължаване с допълнителни месеци срока на регистрацията в Бюрото по труда и изплащането на обезщетенията за екскурзоводите, регистрирани към момента като безработни лица. Изплащане на обезщетения от Бюрата по труда да продължи до периода, в който България реализира на своя територия вътрешен, входящ и изходящ туризъм, след справянето с пандемията от Ковид -19.

2. За регистрираните в Бюрата по труда, срокът за получаване на обезщетение да бъде удължен със срока, в който е било невъзможно да се упражнява професията екскурзовод през периода от 13 март до 30 септември 2020 г. и размерът на обезщетението да е 60% от заплатата, която са получавали през същия период на 2019 г., но не по малко от размера на МРЗ към момента (март 2020 г.), като същият период да им бъде зачетен за осигурителен стаж.

3. Наеманите по срочни трудови договори, без право на обезщетение от Бюрото по труда, на база предходната 2019 г., да имат право на подпомагане, в размер на 60% от заплатата им за съответния период, но не по-малко от размера на МРЗ към момента (март 2020 г.), до момента в който България реализира на своя територия вътрешен, входящ и изходящ туризъм, след справянето с пандемията от Ковид -19. Същият период да им се зачита като осигурителен стаж.

III. Да бъдат отпуснати целеви безлихвени кредити. Целевите безлихвени кредити да бъдат с отложено начало на погасяване. Като възможна мярка за справяне със ситуацията е предоставяне на възможност за краткосрочни безлихвени кредити, примерно до 10 000 лв., предоставени от държавни фондове или гарантирани от държавата с начало на погасителния план стартиращ в края на 2021 г.

IV. Ако кризата в туризма и икономиката в България продължи повече от 3 месеца, да бъдат приложени мерки за дългосрочно финансово подпомагане и/или включване в програми за временна заетост или преквалификация на екскурзоводите от Бюрата по труда, съобразени с образованието и професионалната им квалификация до започването на новия туристически сезон (през май 2021 г.). Здравните им осигуровки да бъдат поети от бюджета до началото на новия сезон през май 2021 г.

ГРУПА 3

ЕКСКУРЗОВОДИ НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ

1. Екскурзоводи, които досега са наемани на граждански договори да бъдат финансово подпомогнати от държавата с 80 % на база изплатени суми по граждански договори от предходната година. Това да бъде приложено за всички месеци, в които в България не може да се реализира вътрешен, входящ и изходящ туризъм, поради пандемията от Ковид -19. Примери за това държавата може да почерпи и от вече приложените механизми за подпомагане на екскурзоводите в Италия, Франция, Нидерландия, Германия, Ирландия и др.

2. Да се отложат данъчните плащания за тези екскурзоводи – данък печалба, социални, пенсионни и здравни осигуровки и други данъчни задължения (включително и местни данъци и такси за 2020 г.). Отлагането на заплащане на данъчни задължения да бъде валидно до започване на активен туристически сезон през май 2021 г. За тези екскурзоводи, които се самоусигуряват, държавата да поеме тази тежест и заплати всички здравни и пенсионни осигуровки, за периода, в който в България не може да реализира вътрешен, входящ и изходящ туризъм, поради пандемията от Ковид -19.

3. Да бъдат отпуснати целеви безлихвени кредити за екскурзоводи на свободна практика, екскурзоводи на трудов договор, екскурзоводи наемани със сезонни договори. Целевите безлихвени кредити да бъдат с отложено начало на погасяване.