Становище относно ваксинацията на работното място

Уважаеми колеги, във връзка със зачестили запитвания и сигнали към нашата организация, че срещу определени работници и служители, в различни учреждения и фирми, се оказва натиск да се ваксинират срещу Ковид-19 и във връзка с възможни бъдещи заплахи към работещите, че ако не се ваксинират ще бъдат прекратени трудовите им правоотношения, изразяваме следното наше становище.

Работодателите Не могат  да Ви задължат да се ваксинирате. Такава Заповед, която трябва да бъде в писмен вид би била в противоречие с  чл. 29 ал. 2 от Конституцията на Република България „Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.“ Като върховен нормативен акт, Конституцията има предимство пред всички други закони или подзаконови актове в Републиката. В този смисъл, те не могат да ѝ противоречат и подлежат на отмяна като противоконституционни. Контролът за противоконституционност на законите се извършва от Конституционния съд на Република България, който е отговорен и за тълкуването на нормите на конституцията. От тук следва извода, че ако се приеме в който и да е закон или нормативен акт – „задължително ваксиниране срещу коронавирус“ то тази норма би противоречала на чл. 29 ал. 2 от Конституцията на Република България и следва да се отмени като противоконституционна. Работниците и служителите полагат труд по трудово правоотношение, което се регулира от сключен между тях и работодателя им трудов договор. Ако внезапно работодателят добави нови изисквания за изпълнението на длъжност или определена работа като задължително ваксиниране, то това би означавало, че той иска да промени трудовия договор. По своя характер договорът е двустранно волеизявление на страните по него и не може да бъде променян едностранно.Единствено и само със съгласието на работника или служителя може да се добавят клаузи и изисквания към длъжността и работата, която той вече изпълнява.Работникът или служителят не може да бъде принуден да се ваксинира, не може да бъде уволнен на основание, че не е поискал да се ваксинира и не може да бъде възпрепятстван по какъвто и да е начин да изпълнява своята работа поради отказа му от ваксина. Правните норми и принципи за работниците и служителите се прилагат и за работещите като държавни служители на административно правоотношение.Работодателите следва да се съобразят с ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА приета от Общото Събрание на ООН в сила и за България като съгл.чл.8 “… Всеки човек има право на ефективно възстановяване на правата си от компетентните национални юрисдикции за действия, нарушаващи негови основни права, признати му от конституцията или закона “ както и с  чл. 3 от  Хартата за правата на човека – “Право на неприкосновеност на личността”

1.  Всеки има право на физическа и психическа неприкосновеност.

2.  В областта на медицината и на биологията трябва да бъдат зачитани по-специално:  

а)  свободното и информирано съгласие на заинтересованото лице при определени със закон условия и ред.”В случай,че има нова промяна в законодателството на страната ни ще бъдете информирани!

 Изпълнителен Комитет на АРК