Становище относно ваксинацията на работното място

До Председателите на синдикални организации на АРК
До всички членове

Уважаеми колеги,

Зачестиха сигналите от наши членове за натиск от страна на работодатели върху работници и служители да се ваксинират срещу Ковид-19. Натискът е придружен със заплахи за уволнение.

Във връзка с горното проведохме обстоен правен анализ и на основание действащото законодателство в Република България изразяваме следното становище, което молим да бъде сведено до знанието на възможно най-голям брой наши синдикални членове и други работници и служители, както и на техните работодатели:

1. Работодателите не могат да Ви задължат да се ваксинирате. Такава заповед следва да бъде в писмен вид и би била в противоречие с чл. 29 ал. 2 от Конституцията на Република България:

Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.

Като върховен нормативен акт, Конституцията има предимство пред всички други закони или подзаконови актове в Републиката. В този смисъл, те не могат да ѝ противоречат и подлежат на отмяна като противоконституционни. Контролът за противоконституционност на законите се извършва от Конституционния съд на Република България, който е отговорен и за тълкуването на нормите на Конституцията. От тук следва извода, че ако се приеме в който и да е закон или нормативен акт – „задължително ваксиниране срещу коронавирус“ то тази норма би противоречала на чл. 29 ал. 2 от Конституцията на Република България и следва да се отмени като противоконституционна.

2. Работниците и служителите полагат труд по трудово правоотношение, което се регулира от сключен между тях и работодателя им трудов договор. Ако внезапно работодателят добави нови изисквания за изпълнението на длъжност или определена работа като задължително ваксиниране например, това би означавало, че той иска да промени трудовия договор.

По своя характер договорът е двустранно волеизявление на страните по него и не може да бъде променян едностранно. Единствено и само със съгласието на работника или служителя може да се добавят клаузи и изисквания към длъжността и работата, която той вече изпълнява.

Работникът или служителят не може да бъде принуден да се ваксинира, не може да бъде уволнен на основание, че не е поискал да се ваксинира и не може да бъде възпрепятстван по какъвто и да е начин да изпълнява своята работа поради отказа му от ваксина. Правните норми и принципи за работниците и служителите се прилагат и за работещите като държавни служители по административно правоотношение.

3. Работодателите следва да се съобразят с ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, приета от Общото събрание на ООН, в сила и за България. Съгласно чл. 8 от ДЕКЛАРАЦИЯТА:

Всеки човек има право на ефективно възстановяване на правата си от компетентните национални юрисдикции за действия, нарушаващи негови основни права, признати му от конституцията или закона

Съгласно чл. 3 от Хартата за правата на човека „Право на неприкосновеност на личността“:

1. Всеки има право на физическа и психическа неприкосновеност.

2. В областта на медицината и на биологията трябва да бъдат зачитани по-специално:

а) свободното и информирано съгласие на заинтересованото лице при определени със закон условия и ред.

4. Според резолюцията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 27 януари 2021, правителствата следва да гарантират, че:

7.3.1. гражданите са информирани, че ваксинацията не е задължителна и че никой не е подложен на политически, социален или друг натиск да се ваксинира, щом сам не желаe да го направи;
7.3.2 никой не е дискриминиран за това, че не е бил ваксиниран поради възможни рискове за здравето или защото не иска да бъде ваксиниран

В случай че има промяна в законодателството на страната ни, ще бъдете информирани. Готови сме да осигурим правна защита на всеки засегнат член на синдиката. Обединяването в обща структура, неподвластна на работодателски или правителствени интереси, ни прави силни!

Изпълнителен комитет на АРК