У С Т А В

на „Автономна Работническа Конфедерация”

 1.                   ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ. НАИМЕНОВАНИЕ. СРОК

Чл. 1. “Автономна Работническа Конфедерация” е синдикална организация по смисъла на чл. 49 от КТ, представляваща съюз между самостоятелни синдикални секции, обединени на регионален и професионален принцип. В тях членуват граждани – работници, безработни, пенсионери и учащи  – независимо от религия, пол, етнос и раса, обединени на класов принцип в защита на своите социални интереси. Наименованието е АВТОНОМНА РАБОТНИЧЕСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ, с абревиатура АРК. На латиница изписването ще е по следния начин „AVTONOMNA RABOTNICHESKA KONFEDERACIA“. Автономна Работническа Конфедерация е синдикална организация, осъществяваща дейност в обществена полза.

Чл. 2. Конфедерацията се изгражда, развива и ръководи от принципите на взаимопомощта и солидарността и се създава за неопределен срок от време.

Чл. 3. Знамето на конфедерацията е в червен и черен цвят, разделени по диагонала. Върху знамето е изписано името на конфедерацията или неговата абревиатура.

 

 1.                 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл. 4. Предмет на дейността на конфедерацията са:

Защита на интересите на своите членове пред държавните органи, обществените организации, други сдружения, юридически и физически лица.

Отстояване на интересите на работниците при индустриални конфликти. Просветителска дейност.

 

III.                 ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Целта на конфедерацията е постигане на безкласово общество на принципа на свободата, равенството и взаимопомощта между хората чрез федеративно самоуправление и социализация на собствеността и стопанските ресурси.

Средствата за постигане на целите са солидарността и прякото действие. Конфедерацията оказва подкрепа и представителство на своите членове, при стачки и трудови спорове.

Чл. 6. Предметът на допълнителна стопанска дейност на АРК е свързан с основната дейност при набиране на приходите за постигане на гореизброените цели: Информационна, консултантска, посредническа, издателска и рекламна дейност;

 1.               ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Структура (органи на управление, клонове, правомощия на клоновете на конфедерацията, членски внос).

 

Общо събрание

Чл. 7. Общо събрание. Общото събрание е висш орган на Конфедерацията. 

(1) Редовно Общо събрание се свиква от Изпълнителния комитет поне веднъж на 3 години. Изпълнителният комитет предлага дневен ред като го свежда до вниманието на председателите на секции поне 1 месец по-рано.

Извънредно Общо събрание се свиква от Изпълнителния комитет или от поне половината председатели на синдикални секции към АРК. Изпълнителният комитет предлага дневен ред, като го свежда до внимание на председателите на секции поне 1 месец по-рано.

Провеждането на Общото събрание се организира от административния секретар на конфедерацията. Дневният ред се гласува с обикновено мнозинство от делегатите на Общото събрание.

(2) Мандатност:

Всеки член на синдиката има право да участва в избора на делегати от своята секция за Общо събрание или извънредното Общо събрание на АРК. Всяка структура има право да изпрати до 3-ма делегати, които да гласуват на Общото събрание.

(3) Общото събрание се състои присъствено или онлайн.

(4) Ако съставът на Контролната комисия не е пълен, Изпълнителният комитет одобрява нови членове чрез квалифицирано мнозинство. Мандатът на новите членове не продължава след изтичане на мандата на съответната Контролната комисия.

(5) Общото събрание приема промени в Устава на конфедерацията с обикновено мнозинство.

(6) Общото събрание има правото да приема Програма на конфедерацията с обикновено мнозинство. С отделни гласувания се избира и касиер, който е член на Изпълнителния комитет.

 

Чл. 8. Изпълнителен комитет

Изпълнителният комитет е управителен орган на конфедерацията между две Общи събрания. Състои се от пет члена: председател, заместник-председател, административен секретар, прессекретар и национален касиер.

(1) Решение на Изпълнителния комитет се взема с повече от половината гласове на неговите членове.

(2) Изпълнителният комитет има право да променя постоянния адрес, данните за контакт, седалището, интернет страниците и сайтовете в социалните мрежи на конфедерацията.

(3) Изпълнителният комитет приема промени във Вътрешния правилник и Принципите на синдиката, като ги съгласува с председателите (координатори) на секциите.

(4) Председателят и заместник председателят държат печатите и представляват конфедерацията поотделно.

(5) Изпълнителният комитет свиква работни групи по определени теми, стачни комитети, комисии за вземане на решения за даване или недаване  на разрешение за уволнение на членове на синдиката, ползващи се от предварителна защита по чл. 333 от КТ и избира представители на синдиката при трудово-правни конфликти.

(6) Административният секретар отговаря за организирането на редовните и извънредни Общи събрания, кореспонденцията и деловодството на конфедерацията. Той контролира дейността на секретарите и изисква шестмесечни справки за дейността и броя на членовете на секциите.

(7) Прессекретарят отговаря за връзките на Конфедерацията с обществеността, информационната и издателска дейност.

(8) Касиерът отговаря за националната каса и изисква шестмесечни справки за финансовото състояние, свързано с дейността на секциите.

(9) Изпълнителният комитет взема решения с квалифицирано мнозинство.

Чл. 9. Контролна комисия

(1) Контролната комисия се състои от трима члена, които с решение избират председател на Контролната комисия. Решенията на Контролната комисия  се вземат с квалифицирано мнозинство. Контролната комисия е представлявана от нейния председател.

(2) Контролната комисия излиза с решение по въпроси, касаещи опазването на устава, дейността, целите, средствата и етичните норми, залегнали в него.

(3) Контролната комисия излиза с решение и по въпроси, свързани с работата на длъжностни лица, поведението на отделни членове или цели секции и по всички въпроси, по които е сезирана.

(4) Право да сезират контролната комисия имат членовете на Изпълнителния комитет, членовете на Контролната комисия и секциите на конфедерацията с решение на събранието на секцията.

Чл. 10. Секция

(1) Секция е всеки клон на конфедерацията. Секция се формира с решение на изпълнителния комитет с обикновено мнозинство, като са необходими най-малко трима души. Секция се суспендира и се изключва с решение на Изпълнителния комитет.

 1. Ръководството на секцията се състои от председател, секретар и втори секретар. Председателят на секцията е и неин основен координатор, а вторият секретар може да изпълнява едновременно и функцията на касиер.
 2. Решения на секцията се вземат със съгласието на повече от половината членове на събрание или чрез подписка. Членовете на ръководството представляват секцията заедно и поотделно.

(2) Касиер на секция

Касиерът е материално отговорно лице,  което оперира с поверените му средства според нуждите на секцията. Той се отчита пред националния касиер и Общото събрание за средствата и собствеността на секцията си. При нужда или искане от страна на някой от членовете на секцията ръководството на секцията и касиерът се отчитат пред нея в писмена форма. Членовете на секцията декларират чрез подписа си, че съответните писмени отчети са били сведени до тяхното внимание.

 

(3) Представителство в трудови спорове

 1. Събранието на секцията, когато има нужда, с решение назначава или разпуска стачен комитет, който представлява членовете на секцията в трудови спорове.
 2. При опасения от репресии и натиск върху членовете на определена секция, външни за нея членове на конфедерацията и адвокати могат да я представляват по време на преговори, разговори с ръководството и трудово-правни спорове.

 

 1. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 11. Член на конфедерацията може да бъде всеки пълнолетен български или постоянно пребиваващ чужд гражданин.

Чл. 12. Членството в конфедерацията възниква автоматично след възникване на членство в секция на конфедерацията. Членството в секция се инициира чрез подадено заявление до Председателя на секцията, в което освен имената си кандидатът декларира, че познава и приема Устава на конфедерацията.

(1)               Видовете секции са описани във Вътрешните правила на Конфедерацията.

Чл. 13. Членство в секция. Приемането и изключването на член на секцията става с подаване на заявление до председателя на секцията или с решение на събранието на секцията. Всеки член се задължава да спазва устава и решенията на конфедерацията. Член на конфедерацията може да членува едновременно в повече от една секция. Длъжностите по реда на устава на конфедерацията могат да бъдат заемани само от негови членове, а длъжност в рамките на секция могат да заемат само членове на същата секция. Член може да бъде изключен доброволно със заявление до председателя или чрез решение с пряко мнозинство на Изпълнителния комитет, както и ако  две трети от членовете на секцията са съгласни. Ако член на конфедерацията бъде изключен от секция или неговата секция бъде изключена и ако членът е касиер на конфедерацията, член на Изпълнителния комитет или Контролната комисия, той запазва членството си в конфедерацията, докато заема една от изброените длъжности.

Чл. 14. Членството може да се  удостовери с членска карта, издадена от Изпълнителния комитет, подписана и подпечатана от председателя на изпълнителния комитет.

Чл. 15. Всеки член на конфедерацията има право да участва в работата и дейността на конфедерацията.

 

Чл. 16. Всеки член на конфедерацията е длъжен:

 1.                 Да спазва Устава.
 2.                 Да съдейства за осъществяване на целите и задачите на конфедерацията.
 3.                 Редовно да плаща членския си внос.

 

 

 1.               ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Чл. 17. Конфедерацията се издържа като осигурява финансови средства от:

 1.                 Членски внос. Всеки член на конфедерацията е длъжен да плаща през определено във ВП време и в срок членски внос в определен размер, в касата на секцията, в която членува. Размерът на членския внос се вписва във Вътрешния правилник. Всяка секция внася в централната каса на конфедерацията членския внос.
 2.                 Спонсориране, дарения и завещания от фирми и физически лица.
 3.                 Помощи.
 4.                 Стопанисване на имущество, съобразно действащото законодателство.

 

VII.             ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, СЕДАЛИЩЕ

Чл. 18. (1) Конфедерацията се представлява пред трети лица от Председателя на Изпълнителния комитет или от заместник-председателя на Изпълнителния комитет.

(2) По съдебни спорове между конфедерацията и председателя на Изпълнителния комитет конфедерацията се представлява от лице, определено с решение на Контролната комисия.

Чл. 19. Седалището на конфедерацията е в гр. Варна. Адресът на управление е: гр. Варна, ж.к. “Виница”, ул. “Свети Димитър Солунски” № 7А /изм./

 

VIII.           ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 20 (1) Конфедерацията се прекратява, освен в случаите предвидени в чл. 13 от ЗЮЛНЦ, с пряко квалифицирано мнозинство на Общо събрание, като се изисква одобрително становище на Контролната комисия и съгласие на Изпълнителния комитет.

(2) При прекратяване на конфедерацията определено от Изпълнителния комитет лице извършва ликвидация.

Чл. 21. (1) След прекратяването на конфедерацията първо се удовлетворяват вземанията на кредиторите, а останалото имущество се разпределя между членовете.

(2) Имуществото на конфедерацията не може да се разпределя, продава или по какъвто и да е начин прехвърля на ликвидатор, с изключение на дължимото му възнаграждение.

(3) Лицата придобили имущество в резултат на извършената ликвидация отговарят за задълженията на конфедерацията до размера на придобитото.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Този устав е приет на Учредително събрание на “Автономна Работническа Конфедерация”, проведено на 28.06.2019 г., изменен и допълнен на 15.07.2020 г. с протокол от извънредно събрание на учредителите и изменен и допълнен с решение на Общото събрание на “Автономна Работническа Конфедерация”, проведено на 29.12.2022 г.
 • 2. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.